Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 20

La Fundació treballa en més de 50 països amb projectes propis i en aliança amb altres entitats . Com dèiem , a Catalunya arriba a més de 100 localitats . Actualment tenen més d ’ un milió de beneficiaris a Catalunya i arreu del món . Quins són els grans reptes de futur de la Fundació Barça ? En els pròxims anys , i en la línia de contribuir a fer una societat més justa i equitativa , des de la Funda · ció farem un pas endavant amb nous programes per millorar la sa · lut , l ’ educació i la protecció , assegu · rant la igualtat d ’ oportunitats amb una mirada especial a la diversitat en totes les seves formes . Així esta · rem especialment enfocats en tres eixos : els Objectius de Desenvolu · pament Sostenible ( ODS ) de les Na · cions Unides , els Acords de París i el programa Next Generation de la Unió Europea . Des de la creació de l ’ Agenda 2030 de les Nacions Unides , la Funda · ció Barça ha establert una estratè · gia pròpia de contribució als ODS , alineada amb les tres línies estra · tègiques de la Fundació : millorar la salut i benestar emocional , l ’ accés a una educació de qualitat per a tots i la protecció de la infància . Aquesta agenda està composta per 17 Objec · tius de Desenvolupament Sostenible i 169 metes . La Fundació Barça con · sidera prioritari quantificar la seva aportació al compliment dels ODS i les seves metes i reafirmar el seu compromís amb el Pacte Mundial .
Les noves accions de la Fundació es desenvoluparan en tres eixos . Ens pot explicar quins serien aquests eixos ? Es desenvoluparan les accions en tres eixos principals : educació , salut i protecció de la infància , aprofitant com a eines l ’ esport i el lleure edu · catiu . Es potenciaran àmbits en els quals ja es treballava com la preven · ció de la violència , la lluita contra la pobresa i la igualtat d ’ oportunitats . I s ’ introduiran nous àmbits d ’ actuació com l ’ accés a la salut per a pobla · cions vulnerables , nutrició i hàbits saludables , medi ambient , i accés a l ’ aigua potable i sanejament .
Què vol dir amb portar la Fundació a una nova dimensió ? El que vull dir és que en els propers anys , i en la línia de contribuir a fer una societat més justa i equitativa , des de la Fundació volem fer un pas endavant amb nous programes , es · pecialment enfocats en tres eixos : els ODS de les Nacions Unides , els