Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 11

DRA . MARTA SEGÚ I ESTRUCH DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA
clusió social , l ’ accés a l ’ educació , a la salut , a l ’ aigua potable , la igualtat d ’ oportunitats o la prevenció de la violència seran temàtiques clau del nostre treball d ’ ara endavant .
Treballarem en línia amb els plan · tejaments que estableixen les Na · cions Unides en els Objectius de Desenvolupament Sostenible per l ’ any 2030 , on aportarem el nostre impacte com un plantejament pro · actiu molt potent de retorn a la so · cietat i de responsabilitat dins una política de sostenibilitat que el Club i la Fundació estan definint . Els nostres programes tindran una contribució directa a objectius específics com Salut i benestar ( ob · jectiu 3 ), Educació de qualitat ( ob · jectiu 4 ), i Reducció de desigualtats ( objectiu 10 ). Altres objectius com Fi de la pobresa , ( objectiu , 1 ), Igual · tat de gènere ( objectiu 5 ) i Aliances globals ( objectiu 17 ) es treballaran de manera transversal . Altres ob · jectius tindran un paper fonamen · tal segons el tipus de projecte com Accés a aigua potable i sanejament ( objectiu 6 ), Treball decent ( objec · tiu 8 ) o Acció pel clima ( objectiu 13 ), entre d ’ altres . També volem treballar més a prop del Club , ja que creiem que la Fundació és un dels pilars princi · pals del que històricament conei · xem com Més que un club , ja que la Fundació té un paper crucial a refermar el compromís social del FC Barcelona . Hem de ser conscients que totes les nostres accions , fins i tot les més petites , tenen una gran transcen · dència i tenim per tant una gran responsabilitat com a entitat . Quan et preguntes , fins a quin punt ets responsable del que ocorre al teu voltant , en quina mesura ets responsable de què els succeeix als altres , o de quina manera les teves accions quotidianes repercuteixen sobre el teu entorn , estàs posant precisament sobre la taula els prin · cipis d ’ aquesta responsabilitat . Volem transformar el món , millo · rar la vida de les persones . Junts ho aconseguirem . n