Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 10

NOU IMPULS A LA FUNDACIÓ

NOU IMPULS A LA FUNDACIÓ

LA NOVA ESTRATÈGIA DE LA FUNDACIÓ FC BARCELONA

Després de la meva primera etapa a la Fundació FC Barce · lona durant els anys 2006 a 2010 , l ’ entitat ha tingut un creixe · ment molt important en nombre d ’ iniciati · ves i beneficiaris . Un dels moments més destacats d ’ aquella primera fase va ser l ’ aliança amb UNICEF , que ens va situar com un club pio · ner i inspirador en l ’ àmbit de la so · lidaritat , ja que fins llavors cap club havia aconseguit una col·laboració d ’ aquesta rellevància social . Però ara , en aquesta temporada 2021 / 22 , i després d ’ uns darrers anys difícils en què hem patit una pandèmia que ens ha afectat en tots els àmbits de la vida , cal donar un nou impuls a la Fundació , cal tor · nar a ser referents , trencadors i in · novadors . Per això hem començat a treballar en un enfocament més integral i holístic , perquè tots els nostres programes i aliances arri · bin més enllà , i puguem assolir ob · jectius més rellevants per transfor · mar en positiu la vida dels nostres infants i joves beneficiaris tant a Catalunya com arreu del món . L ’ esport serà la nostra gran eina , la porta d ’ entrada amb què trac · tarem contextos amb problemàti · ques diverses , per tal d ’ abordar-les tant de forma directa com establint aliances amb altres entitats de re · ferència . Aquest model holístic contribuirà a millorar la vida de nens , nenes i joves d ’ arreu que pateixen situa · cions difícils o viuen en contextos vulnerables o de violència . La in ·