Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 64

MÈXIC
LOREM IPSUM

MÈXIC

LOREM IPSUM

EL VALOR DE L ’ AIGUA

“ L ’ AIGUA ÉS LA FORÇA MOTRIU DE LA NATURA ”

– LEONARDO DA VINCI

L ’ aigua és un dels béns més importants del planeta i un element bàsic per a la vida . Quan ens trobem en contextos on no hi ha aigua o es complicat gestionar-la cal dedicar tots els esforços possibles . Un d ’ aquests llocs és el municipi mexicà de Calakmul , una de les regions més pobres de Mèxic

XAVIER VILÀ FOTOS : © EL JOC PRODUCCIONS

ACalakmul coneixen molt bé el valor de l ’ aigua . L ’ escasse · tat d ’ aigua potable , entre altres raons es deu a les carac · terístiques litolò · giques i de relleu del territori i d ’ una temporada de pluges que es limita a només qua · tre mesos a l ’ any . Al mateix temps , també tenen mancances en el sa · nejament , a causa de la inexistèn · cia d ’ una xarxa de clavegueram per a la gestió de les aigües resi · duals .