Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 - Page 19

El Barça es va avançar al seu temps convençut que la funció social de l ’ esport començava a transcendir la seva pròpia dimensió : la Fundació era la resposta perfecta

Catalunya . Com valora l ’ adaptació dels projectes de la Fundació en una època tan complicada com la que hem viscut recentment ? La valoro molt positivament . La pandèmia ha empitjorat la situació de vulnerabilitat de molts infants al nostre país i arreu del món . Per això hem tingut com a objectiu princi · pal continuar fent la nostra feina a fi d ’ aconseguir provocar canvis importants a les seves vides . S ’ ha fet un gran esforç per no deixar desprotegits els nostres benefici · aris . Cal destacar que hem seguit adaptant els nostres programes a la situació de la pandèmia per tal de mantenir-los en marxa , així com les trobades amb infants malalts de diversos hospitals pediàtrics de Ca · talunya amb els nostres jugadors i jugadores dels primers equips i les seccions del Club , per posar-ne al · guns exemples . En aquest sentit , s ’ han continuat desenvolupant els programes de prevenció de la violència a Cata · lunya i a diferents països arreu del món . També s ’ ha mantingut actiu el programa contra l ’ assetjament es · colar que s ’ ha ofert a totes les es · coles de primària de Catalunya i les formacions sobre la prevenció del bullying a l ’ esport formatiu .