Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 13

Els qui el coneixen bé asseguren que la seva personalitat ha estat clau per tornar a gua · nyar la presidència del Barça . Joan Laporta transmet un carisma i una destresa extraordi · naris per a les relacions humanes . Aquestes habilitats també l ’ han afavorit a l ’ hora d ’ impulsar la Fun · dació FC Barcelona , tant en l ’ eta · pa anterior , com en l ’ actual . “ El FC Barcelona sempre ha estat solidari i no pot donar l ’ esquena als grans problemes del planeta com són la fam , les desigualtats , els conflictes humanitaris o el canvi climàtic ”. El president Laporta ha constatat el seu compromís a impulsar i do · nar suport , des de la convicció més absoluta , i -com ja va fer en el seu anterior mandat de 2003-2010- , les accions de la Fundació cap als grans reptes que té la nostra societat en · vers els infants i joves més vulne · rables a nivell local i internacional .

En els seus primers anys de mandat , quina visió tenia del que havia de ser la Fundació ? Sempre he tingut molt clar que tení · em la responsabilitat d ’ acompanyar tots aquells infants i joves anònims que no tenen veu . Des de l ’ any 1994