Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 88

“ ENTRE UN 10 I UN 20 % DELS ADOLESCENTS EXPERIMENTEN TRASTORNS MENTALS ”
Vull ser metge , és difícil , però és el meu principal repte . Segons l ’ Organització Mundial de la Sa · lut ( OMS ), entre un 10 i un 20 % dels adolescents experimen · ten trastorns mentals . La meitat d ’ aquests desordres es manifes · ten abans dels catorze anys , com va ser el meu cas . Els experts asseguren que la de · tecció i intervenció precoç en sa · lut mental és la millor inversió de futur per reduir prevalences , morbiditats i reduir la progressió de la malaltia . “ Jo no era conscient que cada vegada era més in · feliç ”. La detecció és prioritària . Penso que molts pares no tenen temps , ni eines per de · tectar la gravetat de les malalties mentals . “ Sense una bona comu · nicació és impossible descobrir la gravetat del problema ”. En el primer trimestre del 2021 Sant Joan de Déu ha atès un 47 % més d ’ urgències de salut mental d ’ infants i adolescents . Les dades assistencials del centre posen de manifest el creixement de casos que s ’ han produït en el context

“ ENTRE UN 10 I UN 20 % DELS ADOLESCENTS EXPERIMENTEN TRASTORNS MENTALS ”

de la pandèmia de la Covid-19 . El confinament ha suposat un factor d ’ estrès significatiu per a la pobla · ció , en el cas de les adolescents amb un trastorn de la conducta alimentària ( TCA ) com és l ’ ano · rèxia , la bulímia o el trastorn per afartament . Sovint penso com es · taria avui si hagués viscut la meva pitjor etapa tancat a casa . Estudis publicats en els darrers deu anys indiquen que a Catalunya un 11,4 % de joves s ’ ha autolesionat alguna vegada a la seva vida ( Departament de Sa · lut , Generalitat de Ca · talunya ) i a Europa es parla d ’ una prevalen · ça del 27,6 %. En moltes ocasions vaig pensar a autolesionarme , fins i tot a desa · parèixer , però sempre em venia la idea al cap que finalment no som més que creadors de nosaltres mateixos . Som la nostra principal obra . I jo sempre vaig tenir una enorme curiositat per esbrinar en què podia convertir-me . Amb acompanyament i comprensió , tot és possible . n
– Testimoni anònim