Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 74

“ Amb persones com l ’ Àlex el lema ‘ Som més que un club ’ pren sentit i força ” “ La seva motivació i optimisme és el que necessitem a la família blaugrana ”
“ Apel·lem a l ’ oportunitat de construir entre tots i totes aquesta nova societat inclusiva ”
I va afegir que “ apel·lem a l ’ opor · tunitat de construir entre tots i totes aquesta nova societat des de l ’ enfo · cament d ’ inclusió social , perquè to · tes les persones puguin participar per igual ”.
XERRADES MOTIVACIONALS L ’ Àlex Roca , a més de tenir el càrrec honorífic d ’ ambaixador , col·laborarà amb la Fundació en la sensibilitza · ció a diferents col·lectius interns del FC Barcelona sobre la importància de la diversitat , a través de confe · rències motivacionals vinculades a la seva història personal . En les prò · ximes setmanes iniciarà aquesta ac · tivitat acompanyat de la Mari Carme Maza . n

“ Amb persones com l ’ Àlex el lema ‘ Som més que un club ’ pren sentit i força ” “ La seva motivació i optimisme és el que necessitem a la família blaugrana ”

JOAN LAPORTA

“ Apel·lem a l ’ oportunitat de construir entre tots i totes aquesta nova societat inclusiva ”

DRA . MARTA SEGÚ