Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 67

Segons un estudi de l ’ entitat mexicana Fondo para la Paz , més del 50 % de les dones demanen suport i ajuda als menjadors escolars per a la dieta dels seus fills .
cional , especialment de la població més desafavorida i de la infància . Segons un estudi de l ’ entitat me · xicana Fondo para la Paz , més del 50 % de les dones demanen suport i ajuda als menjadors escolars per a la dieta dels seus fills . Així mateix , a les zones més rurals basen les seves collites en el monocultiu del blat de moro , fet que limita molt la dieta de tota la família . En els darrers anys , aquest muni · cipi també ha rebut molta població migrada d ’ altres zones del país , es · pecialment de la regió de Chiapas , que als anys noranta va protagonit · zar una greu crisi social que va obli · gar moltes famílies a buscar altres llocs on viure . Aquesta diversitat èt · nica i cultural no facilita la cohesió comunitària , marcada també per una distribució de la terra molt de · sigual , que genera iniquitat i injus · tícia social .

Segons un estudi de l ’ entitat mexicana Fondo para la Paz , més del 50 % de les dones demanen suport i ajuda als menjadors escolars per a la dieta dels seus fills .

FUNDACIÓ BARÇA I SCOTIABANK , UNITS EN FAVOR DE LA COHESIÓ COMUNITÀRIA Des del mes de març la Fundació FC Barcelona , amb el suport de Scotiabank , ha començat a treba · llar en deu comunitats del muni · cipi en un projecte enfocat en la cohesió comunitària i la formació