Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 61

Mitjançant el programa de la Fundació FC Barcelona aquests infants aconsegueixen ser capaços de gestionar-se millor tant en les sessions com amb les seves pròpies famílies

L ’ Íker és sordmut . Té un caràcter obert i es comunica a la seva manera , fent-se entendre amb gestos .
El Jasiel és el cosí gran de l ´ Íker , i s ’ ha convertit en el seu interlocutor .
CALAKMUL , MÈXIC

L

’ Íker i el Jasiel formen part del grup d ’ infants i joves del programa que porta a terme la Fundació Barça i Scotiabank a Calakmul , Mèxic . En col·laboració amb l ’ enti · tat local Fondo para la Paz , el pro · grama està enfocat en la cohesió comunitària i la formació d ’ habili · tats personals de més de 300 nens i nenes d ’ aquesta zona , una de les àrees més pobres i desafavorides de Mèxic .
Els objectius del programa de la Fundació FC Barcelona a Calakmul Uns dels principals objectius són la millora de la salut física i emocio · nal per mitjà de la creació d ’ espais de lleure saludable , la millora de les seves capacitats per a la crea · ció d ’ activitats recreatives i la sen · sibilització i implicació d ’ aquests infants i joves amb el desenvo · lupament sostenible de les seves