Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 52

mateix , es va presentar la figura de l ’ impulsor de la Vila Olímpica de Maré , Amaro Domingues , que va aconseguir crear un oasi de pau i un lloc més segur on viure i practi · car esport , al centre d ’ una de les fa · veles més problemàtiques del país . Lamentablement , Seu Amaro , com era conegut per tota la comunitat , va morir el 4 de juliol passat des · prés d ’ una llarga malaltia .
ESPERANÇA EN EL FUTUR MITJANÇANT LA MÚSICA

Els testimonis de Camyla , Kaylon , Emerson , o les seves mares són un clar exemple de com a través d ’ un projec · te lúdic esportiu pot crear-se il · lu · sió i esperança , tal com explica dla cançó que il · lustra el vídeo , Zauê , composta per la cantant afrobrasi · lera Mirla Riomar . La melodia ens parla dels somnis d ’ una nena de catorze anys que viu en una favela i l ’ esperança de trobar un futur amb més oportunitats . La cançó està inspirada en la mateixa vivència de Mirla Riomar , la qual , gràcies a un projecte d ’ integració social similar -en una favela de Bahía- , va acon · seguir escapar de la pobresa i con · vertir-se en cantant i compositora . Aquest audiovisual està basat en

el documental Caminho do Sol , pro · duït per Barça Studios , i té com a objectiu donar visibilitat a aquest projecte i sensibilitzar sobre el con · text en què viuen milers de nens i nenes del Brasil . n