Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 37

1 . MAPATGE de bones pràctiques on s ’ utilitza l ’ esport per promoure la inclusió social de refugiats i migrants a Europa

ACCIONS PRINCIPALS DEL PROJECTE

1 . MAPATGE de bones pràctiques on s ’ utilitza l ’ esport per promoure la inclusió social de refugiats i migrants a Europa

També han vist com la seva formació educativa quedava truncada per l ’ exili , la guerra o la pobresa . Les taxes de desocu · pació entre els joves migrants i refugiats continuen sent alarmantment al · tes . Als seus països d ’ acolliment es troben amb importants obstacles que compliquen la seva entrada en el mercat laboral . Per tenir les mateixes oportunitats que la resta de la societat és fona · mental que els joves migrants i refu · giats tinguin accés a l ’ educació , i per tant a millors oportunitats . L ’ ocupa · ció és una part rellevant del procés d ’ integració : ajuda les persones a ser autosuficients , a utilitzar les seves habilitats i a establir contac · tes socials . La formació es reconeix cada vegada més com a essencial per al desenvolupament individual i col·lectiu . No s ’ entén un futur en el qual l ’ ocupabilitat dels joves no sigui una prioritat . Per afrontar els reptes als quals s ’ enfronten els joves migrants i re · fugiats a Europa , la Fundació Bar · ça s ’ ha associat amb altres quatre organitzacions : La Danish Refugee Council , la Land Organisation , la Eu · ropean Football Network for Deve · lopment i la Cooperative . La Fundació Barça s ’ ha unit a aquestes organitzacions per oferir un projecte paneuropeu , conegut com a “ Esport cap a oportunitats d ’ ocupació per a joves migrants i refugiats ”, secundat per ERASMUS + Collaborative Partenariats , titulat STEP4Youth . n