Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 32

INFORME ‘ PLAYING THE GAME ’

INFORME ‘ PLAYING THE GAME ’

INVESTIGACIÓ SOBRE LES BONES PRÀCTIQUES EN L ’ ÀMBIT DE L ’ ESPORT

FOTO : © UNICEF / FRANK DEJONGH

L ’ aliança Fundació Barça / UNICEF ofereix una nova eina amb la qual millorar el benestar dels nens i nenes , el seu apoderament i habilitats a través de l ’ esport

La Fundació Barça i UNICEF han llançat recentement una nova investigació que confirma que l ’ esport pot tenir un impacte molt re · llevant en l ’ educació i el desen · volupament de les habilitats dels nens i les nenes . La recerca inclou un marc teòric per als professio · nals de l ’ Esport per al Desenvolu · pament ( EpD ) i una guia per dis · senyar i dur a termes programes d ’ EpD a nivell mundial . L ’ informe Playing the Game s ’ em · marca en la segona fase del treball d ’ investigació sobre bones pràc · tiques en l ’ àmbit de l ’ Esport per al Desenvolupament per a nens i ne · nes encarregada per la Fundació Barça i duta a terme per l ’ Oficina