Fundació 19 Desembre del 2021 - Gener del 2022 | Page 21

“ Volem contribuir a fer una societat més justa i equitativa ”

Acords de París i el programa Next Generation de la Unió Europea .. Ara , amb una Fundació que ha se · guit avançant durant aquests anys , cal consolidar la feina feta i situ · ar-nos com a referents en alguns dels àmbits on hem focalitzat les nostres accions . Tenim per endavant objectius ambiciosos i una gran il·lu · sió per contribuir a l ’ assoliment d ’ al · guns dels grans desafiaments que tenim com a societat , tant en l ’ àmbit local com internacional .
President , són els barcelonistes cada vegada més solidaris ? Per cert , que entén el president per solidaritat ? L ’ evolució humana va molt lligada a la intel·ligència emocional . Hem de fugir del que Zygmunt Bauman anomenava “ la societat líquida ”. L ’ ésser humà sempre ha estat lligat a la superació d ’ obstacles i adap · tació als contextos canviants per poder sobreviure . Però la nostra obligació és cuidar dels més des · afavorits . De tots aquells infants i joves que no tenen les oportunitats per desenvolupar el seu màxim potencial . La solidaritat és donar suport a les persones , donar eines perquè puguin arribar a ser allò que somnien per tenir una vida més justa i plena . Us posaré un exemple , és com ajudar que una obra no quedi ina · cabada . Evidentment que existei · xen molts factors que condicionen la vida d ’ un infant o d ’ un jove , però si a través de l ’ esport i els seus va · lors podem ajudar a fer-la millor , a orientar-la cap a un futur en posi · tiu , benvinguda sigui la nostra fei · na . Jo estic plenament convençut de la capacitat solidària dels bar · celonistes . I no en tinc cap dubte , ni és un eslògan . En el nostre ADN portem la voluntat d ’ aconseguir una societat millor . n