Framgang Nr. 2 2014 - Page 6

“ - FRIVILLIGE LAG er limet i bygda ARRANGEMENTSKALENDEREN: OPPDATERT.NET Oppdatert.net er ein arrangementsportal for indre Nordmøre som gjer at ein får oversikt over kva som går føre seg lokalt. Samtidig er det ein enkel portal for arrangørar å legge ut sine arrangement. På www.oppdatert.net kan du som publikum/deltakar enkelt finne ut kva som skjer i tida framover. Som arrangør finn du og ut korleis du kan publisere dine arrangement. Skal dette vere ein levande portal med nyttig Foto: Aura Avis Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om Bolyst-midlar til å støtte tiltak som gir auka integrering. - Vi meiner at det å få med tilflyttarar i frivillige Anne Saltrø Polden i Surnadal kommune og midlar og har fått tildeling. Sigrun fortel at Sigrun Rødset i Sunndal kommune har utar- mellom anna Underleir, sommarens leirskule beida eit lettfatteleg søknadsskjema for frivil- for vaksne i Øksendal, har blitt tildelt midlar lige lag og organisasjonar i dei to kommunane frå Bolyst-potten. Dette er grunngjeve med at som ønskjer å søkje om Bolyst-midlar. deltakarar på leirskulen kan fatte interesse i å lag og organisasjonar er viktig for å knekkje koden til god integrering, seier Anne. Nokre lag har allereie fått høve til å søkje om flytte til området. I Surnadal har Røde Kors fått Desse midlane er tilgjengelege til bruk mot midlar til å sette opp ein ekstra buss på sin tiltak som fremmar integrering av innflyttarar tur til Den Gylne Omvei, noko som gjorde det og er med på å auke trivselen til nye sambyg- muleg for laget å marknadsføre seg direkte dingar. mot nyinnflytta sambygdingar og vite at det var plass til dei som ønskte å dra på tur. - Frivillige lag og organisasjonar er limet i bygdesamfunnet, og det er svært viktig at I september blir lag og organisasjonar i begge dei som flyttar til ein ny stad kan få innpass i kommunane inviterte til ein kick-off der kom- laga som finst der. Problemet er at det ofte er munane vil orientere vidare om kva midlane vanskeleg å orientere seg om kva som finst kan brukast til. av tilbod, og dersom innflyttarar ikkje veit om ein organisasjon og derfor ikkje kan delta er For søknadsskjema kan organisasjonar kon- det eit tap både for den personen og for laget, takte kommunane. Skjemaet er også tilgjen- seier Anne. geleg på kommunane sine nettsider. 6 informasjon er det viktig at lag og foreiningar byrjar å bruke han aktivt framover. OVERSIKT OVER LAG OG ORGANISASJONAR Denne finn du for den enkelte kommune på kommunen si heimeside: www.sunndal.kommune.no www.surnadal.kommune.no Oversiktene er under oppdatering. Finn du feil i desse, ber vi om at de sender ein epost til: Sunndal: sigrun.rodset@sunndal.kommune.no Surnadal: anne.polden@surnadal.kommune.no Hugs at formålet med lista er at dei som ikkje er kjente skal kunne få oversikt over kva som finst, og kunne kome i kontakt med miljøet. Difor er det viktigaste at den som står som kontaktperson kan formidle kontakt inn i miljøet, det treng ikkje vere leiaren som står her.