Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6866 - 7.5.2015 CVE-DOGC-A-15126025-2015 DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE CULTURA ACORD GOV/64/2015, de 5 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. El Govern va aprovar, mitjançant el Decret 30/1992, de 3 de febrer, els Estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. El Consell Rector del Consorci va aprovar, en la reunió de 4 de desembre de 2014, la modificació dels seus Estatuts. Entre les principals novetats cal esmentar que s’amplien les finalitats del Consorci, fent referència a la gestió i promoció del patrimoni musical a través del Museu de la Música i del Centre Robert Gerhard; la gestió i promoció de la Banda Municipal de Barcelona; la producció d’enregistraments o la creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement de la música. Així mateix, es preveu que el Consorci estableixi amb les entitats consorciades un Pla director de caràcter quadriennal. També es modifiquen les funcions del Consell Rector, de la Comissió Executiva i de la Gerència. Els Estatuts s’adeqüen a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena, que s'afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, els Estatuts s’adeqüen a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació. Atès el que disposa l'article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 26.o de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern; Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions; Per tot això, a proposta del conseller de Cultura, el Govern Acorda: 1. Aprovar els Estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, que s’acompanyen com a annex. 2. Deixar sense efecte el Decret 30/1992, de 3 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. 3. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 5 de maig de 2015 Jordi Baiget i Cantons Secretari del Govern ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007