ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 6

OBSAH EDITORIAL 6 ROZHOVOR MESIACA RÝCHLEJŠÍ, BEZPEČNEJŠÍ A EFEKTÍVNEJŠÍ FIRMA MESIACA CHCEME PÔSOBIŤ PREVENTÍVNE, NIE REAKČNE 8 11 NEBYTOVÉ PRIESTORY TEPELNÁ POHODA A KVALITA VZDUCHU V NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH AKTUÁLNY PREHĽAD NA TRHU S PRIEMYSELNÝMI BUDOVAMI 26 30 DISKUSNÉ FÓRUM KLASIKA ALEBO OPEN SPACE 32 CE ZA AR 2019 PREZENTÁCIE LAUREÁTOV 34 - 41 ARCHITEKTÚRA VIZUÁLNY PODPIS A ZACHOVANIE INTEGRITY ZNOVUZRODENIE BBC IV AKO PRESSBURG TOWER VÝSTAVBA VO SVETE OBNOVA SKLENÉHO PALÁCA V ZÜRICHU 42 46 50 DETAIL V ARCHITEKTÚRE ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX S KVALITNÝM KONCEPTOM 54 UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA KRITÉRIÁ PRI TVORBE A OBNOVE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, 2. ČASŤ 56 CENOTVORBA VÝMENA INFORMÁCIÍ O STAVEBNOM PROJEKTE 58 INFOSERVIS 62 Stanica električiek v Zürichu Architekti: Ernst & Humbel GmbH, Zürich Foto: Zeljko Gataric, Zürich, Jansen AG, Oberriet/CH Výkonná šéfredaktorka: Ing. Adela Motyková Odborná redaktorka: Ing. arch. Martina Horváthová, Tel.: 02/326 62 821, redakcia@eurostav.sk Služby čitateľom a distribúcia publikácií: Mgr. Zuzana Tóthová, Tel.: 02/326 62 811, E-mail: eurostav@eurostav.sk, predplatne@eurostav.sk, predaj.knih@ eurostav.sk Fotografie: firemné fotografie, autori príspevkov, archív Layout: Gama design s. r. o., Bratislava Vydáva: Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 313 94 515 Odborná garantka: Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., E-mail: darina.lalikova@eurostav.sk Výkonná riaditeľka: Mgr. Michaela Koreňová, Tel.: 02/326 62 825, 0918 686 455 Obchodná riaditeľka: Mgr. Dagmar Jančovičová, Tel: 02/326 62 820, 0905 723 198, Obchodné oddelenie: Mgr. Kristína Valúšková, Tel.: 0918 512 959 Vzdelávanie: Mgr. Laura Hryhoryeuová, Tel: 0915 692 988, E-mail: vzdelavanie@eurostav.sk Marketing: E-mail: marketing@eurostav.sk Tlač: Alfa print, s. r. o., Martin Distribúcia: L.K. Permanent, spol. s r. o., Bratislava Dátum vydania: 20. 11. 2019 Vychádza: 10 čísel v roku Objednávka predplatného: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - je členom medzinárodnej mediálnej skupiny FORUM MEDIA GROUP GMBH Ročné predplatné: 31 EUR (vrátane DPH v SR + poštovné 4,70 EUR, v ČR sa pripočíta poštovné podľa taríf Slovenskej pošty a. s.) Cena 1 výtlačku: 3,30 EUR Rozmnožovanie a ďalšie šírenie len s predchádzajúcim povolením vydavateľstva. Menom označené príspevky vyjadrujú názory autorov, avšak nie vždy aj redakcie. Za obsah reklamných článkov zodpovedá ich objednávateľ. Nevyžiadané materiály sa nevracajú. Platný je cenník z 1. 1. 2009. Evidenčné číslo EV 562/08. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Bratislava – pošta 12, č. j. 651/96 zo dňa 4. 1. 1996. Podávanie novinových zásielok v ČR bolo povolené ČP, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dňa 19. 1. 1998, j. zn. P-292/98 REDAKČNÁ RADA ČASOPISU EUROSTAV prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Ing. arch. Ján Legény, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava, Ing. Peter Markovič, XELLA Slovensko, spol. s r. o., Ing. Rastislav Mihálik, SIEMENS s. r. o. Ing. arch. Martin Nedoba, GFI a. s., Ing. Jana Pančíková, Cemmac, a. s., Mgr. Peter Robl, Budovy pre budúcnosť, o. z., Ing. Tomáš Sepp, Baumit, spol. s r. o., Peter Škvaril, Schüco International KG, organizačná zložka Slovensko, Ing. arch. Juraj Šujan, Slovenská komora architektov, Ing. arch. Roman Talaš, Inštitút urbánneho rozvoja, o. z., Siebert+Talaš spol. s r. o. 7 Viac informácií o časopise na www.casopiseurostav.sk alebo naskenujte QR kód