ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 29

CENOTVORBA VÝMENA INFORMÁCIÍ O STAVEBNOM PROJEKTE Ing. Adrián Ďuriš Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice KROS, a. s., Žilina Ing. Dominik Dubecký Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach Úspešná výstavba a užívanie stavby nezávisia len od odborného a technického vyhotovenia, ale aj od organizačnej prípravy a organizovanej prevádzky (realizácie). Preto je neoddeliteľnou súčasťou výstavby riadne plnenie povinností všetkých účastníkov výstavby. Samotná výstavba môže mať investičný alebo neinvestičný charakter. Investičný proces je náročná a zložitá činnosť, ktorej cieľom je vytvorenie (vybudovanie) hmotného majetku. Účastníkmi investičnej výstavby môžu byť právnické a fyzické osoby. Účastníkmi individuálneho investičného procesu sú tie subjekty, pre ktoré sa stavba pripravuje a realizuje (stavebník), tie, ktoré vyhotovujú projektovú dokumentáciu pre stavbu (projektant), tie, ktoré stavbu realizujú (zhotoviteľ, dodávateľ, subdodávateľ), a prípadne i tie, ktoré budú dokončenú stavbu prevádzkovať, užívať (užívateľ), ak to nie je sám stavebník. Každá investičná výstavba prebieha v súčinnosti priamych účastníkov výstavby (užívateľ, investor, projektant a dodávateľská organizácia, resp. subdodávateľská organizácia) a nepriamych účastníkov výstavby, ktorých sa výstavba vo väčšej alebo menšej miere dotýka (miestne a obecné úrady, banky, orgány a organizá- cie obhajujúce verejné záujmy, občania). 58 Oceňovanie a riadenie nákladov v stavebníctve predstavujú významnú úlohu pri riadení staveb- ných projektov, ktorá má vplyv na ich celkovú úspešnosť. Správne určené náklady na stavebnú zákazku sú dôležitou súčasťou investičného procesu počas jej plánovania a realizácie (sledo- vanie nákladov, efektívne riadenie a dosiahnutie zisku). V súčasnosti dosahujú informačno-komu- nikačné technológie na Slovensku progres pri riadení nákladov na stavebné projekty. Inovácie v oblasti oceňovania a riadenia nákladov priná- šajú rôzne hardvérové alebo softvérové riešenia, nástroje, aplikácie, ktoré zefektívňujú tvorbu rozpočtov, kalkulovanie nákladov a zisku, ale aj výmenu informácií o stavebnom projekte medzi účastníkmi výstavbového procesu.