ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 28

Voda – hospodárenie s dažďovou vodou Každý verejný priestor by mal vo svojej koncepcii riešiť aj zrážkovú vodu priamo na danom mieste (prípadne zahrnúť do riešenia zrážkovú vodu z okolostojacich budov). Komplexné riešenie obnovy verejného priestoru by malo zahŕňať: a) zachytenie zrážkovej vody do retenčnej nádoby a jej nasledujúce využitie na zálievku, b) zachytenie zrážkovej vody a jej vedenie do vsaku, prednostne povrchové alebo, ak to nie je možné, podpovrchové, c) zachytenie zrážkovej vody a jej detencia, napr. tzv. „vodné námestia (water plazas)“, alebo iné terénne modelácie na verejných priestranstvách či vo verejnej zeleni. V čase mimo extrémnych zrážok môžu plniť spoločenskú, zhromažďovaciu, rekreačnú či športovú funkciu ako akékoľvek iné verejné priestranstvo. Počas intenzívnych lejakov, keď spadne extrémne množstvo zrážok, sa postupne napĺňajú jednotlivé časti terénnej modelácie či „vodného námestia“ vodou. Zrážkovú vodu tu možno ponechať až do pominutia hrozby lokálnych povodní. Vtedy sa akumulovaná zrážková voda postupne smeruje do vsaku alebo, ak to nie je možné, do stokovej siete. Správne vyspádovanie Za mimoriadne dôležité sa považuje správne vyspádovanie, ktoré odvedie zrážkovú vodu zo spevnenej plochy do Obr. 2 Príklad riešenia svetlých povrchov z európskych miest zelene. Vsiaknutiu často bráni vyvýšený obrubník (pozri foto dole) či trávnatá plocha, ktorá je úrovňovo vyššie než spevnená. striekacieho zariadenia fontány. Dažďová voda z podzemného zásobníka zároveň môže nahradiť aj pitnú vodu pri splacho- vaní WC v okolitých budovách. Vodné prvky Vodné prvky bez obehu vody Vodné plochy v sídelnom prostredí pomáhajú vytvárať príjemnú mikroklímu. Vodný prvok môže mať charakter fontán, umelých potôčikov s obehom vody, menších či väčších vodných plôch s obehom alebo bez obehu vody. Vodné prvky s obehom vody Pod vodnými prvkami s obehom vody rozumieme fontány, umelé potoky a vodnú hmlu. Voda z fontán a umelých potokov účinne ochladzuje prostredie a vytvára príjemnú mikroklímu. K ochla- dzujúcim prvkom s obehom vody v súčasnosti patrí aj systém vodnej hmly na verejných priestranstvách, letných terasách, v záhradných reštauráciách, rekreačných zariadeniach. Za osobitne výhodné možno považovať tie vodné prvky, ktoré využívajú zachytenú zrážkovú vodu, resp. vodné plochy, ktoré zároveň slúžia na zachytávanie dažďovej vody. Zrážková voda zo striech budov sa cez filtračný kôš, ktorý zachytí mechanické nečistoty, odvedie do podzemnej nádrže. Tá slúži ako zásobáreň dažďovej vody a je navrhnutá tak, aby odolávala tlaku spodnej vody. Pomocou čerpadla, ktorého zdroj energie môže predstavovať fotovoltický panel, sa voda vedie do Obr. 3 Príklad z európskych miest: vodné plochy (aj dočasné ako v prípade „water plaza“) vo verejnom priestore Jazierka a iné malé vodné plochy v sídelnom prostredí takisto pomáhajú vytvárať príjemnú mikroklímu. Za osobitne výhodné sa dajú považovať tie vodné prvky, ktoré využívajú zachytenú zrážkovú vodu, resp. vodné plochy, ktoré zároveň slúžia na zachytávanie dažďovej vody alebo na dočas- né zachytenie extrémnych zrážok. V súvis- losti s evaporáciou vody je pri vodných plochách veľmi vhodné nahrádzať vyparenú vodu zachytenou zrážkovou vodou. Otvorené zvody dažďovej vody Pri otvorených zvodoch dažďovej vody ide o jej urýchlené vyparovanie. Chladenie je krátkodobé, zrážková voda pomocou vyspádovania vytvára dočasné „potôčiky“, ktoré sú vítaným prvkom v sídelnom prostredí. ❖ Príspevok bol pripravený ako súčasť projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné proti zmene klímy LIFE17 CCA/ SK/000126. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE pre programové obdobie 2014 – 2020. Viac informácií o projekte na www.odolnesidliska.sk. Obr. 4 Príklad z európskych miest: ochladzovaniu napomáha aj vodná para 57 Obr. 1 Príklad vyriešenia tienenia plachtami na námestí v Amsterdame