ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 26

DETAIL V ARCHITEKTÚRE ADMINISTRATÍVNY KOMPLEX S KVALITNÝM KONCEPTOM Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl. Ing. Michal Vanek Fakulta architektúry STU v Bratislave Foto: www.wikipedia.sk Autormi komplexu Digital Park II a III sú Cigler Marani Architects, ktorí za originálny koncept Digital Parku II získali Cenu Dušana Jurkoviča a po realizácii Digital Parku III ocenenie CiJ Awards 2012 v kategórii Best Office Development. Každý blok vejára je unifikovane pôdorysne riešený s centrálne situovaným komunikač- ným vnútorným jadrom so štyrmi výťahmi, dvoma únikovými schodiskami, zázemím administratívy a s požadovaným technic- kým vybavením. Kancelárske priestory sú navrhnuté ako veľkoplošný openspace, ktorý je možné členiť a deliť podľa konkrétnych požiadaviek nájomcov v modulovom fasádnom rastri 1,35 m. Okrem pozitív z hľadiska tvorby verejného priestoru je prínosom aj prístup k vytvára- niu kvalitného pracovného prostredia. Veľkoryso navrhnutá svetlá výška kancelárskych priestorov (3 m), presahujú- ca normovo požadovaný štandard, dodáva pocit vzdušnosti presvetlenia. V komplexe sú v administratívnych priestoroch zrealizované dvojité podlahy pre vedenie štruktúrovanej kabeláže. Mikroklíma administratívneho prostredia je v letnom období zabezpečovaná chladením fancoilami, ktoré rovnomerne privádzajú ochladený vzduch cez štrbiny v stropnom 54 Digital Park II a III v bratislavskej Petržalke je príkladom vydarenej realizácie administratívne- ho komplexu, ktorý zodpovedá kritériám európskeho štandardu. Tvorí ho šesť osem- -podlažných pavilónových objektov s lichobež- níkovým pôdorysom, ktoré sú spojené prepo- jovacími krídlami do tvaru vejára. Administratívny komplex sa dynamicky rozvíja horizontálne, nekonkuruje dominantám, ale vytvára svojbytný moderný pendant oproti jestvujúcej mestskej zástavbe na protiľahlom brehu Dunaja. Prínosom urbanistického rieše- nia tohto komplexu je vytvorenie aspoň čias- točne uzatvorených verejných priestorov pomocou kompaktnej zástavby, ktorá v petr- žalskej časti Bratislavy absentuje. podhľade. Použitý vzduch je odvádzaný do rekuperačnej jednotky, kde sa teplo zo vzduchu spätne získava na ďalšie použitie. Vykurovanie je v zimnom období zabezpečené podlahovými konvektormi. V objektoch je zabezpečená zvýšená hodinová výmena vzduchu 50 m3, čo je v porovnaní s požadovanou hodnotou nárast o 40 %. Fasádny ľahký transparentný obvodový plášť obsahuje v každom module úzke otváravé vetracie krídlo pre možnosť priameho vetrania. Koncepcia riešenia fasády je podriadená orientácii jednotlivých častí komplexu ku svetovým stranám. Smerom k mestu sú fasády s väčším podielom transparentných častí, čo vyplýva zo snahy zamedziť nadmernému prehrievaniu v letnom období. Južné fasády smerované k Petržal- ke sú uzavretejšie. Fasádny plášť je riešený ako ľahký transparentný panelový systém na výšku celého podlažia s modulovou šírkou panelov 2 700 mm. Každý typický panel obsahuje dve neotváravé transpa- rentné časti zasklené izolačným dvojsko- lom a otváravé krídlo v netransparentnej časti so šírkou 663 mm. Fasáda pavilónov je členená horizontálnym obkladovým pásom po celom obvode vo výške stropných dosiek. Zvislé členenie zodpove- dá členeniu modulovej fasády, kde vertikálna zložka je zvýraznená úzkou netransparentnou častou panelov v antracitovej farebnosti. ❖ Literatúra: [1] Salvová, A. 18. 12. 2009. Digital Park Einsteinova, II. etapa. Dostupné online: https://www.asb.sk/architektura/komercne- -objekty/kancelarie/digital-park-einsteino- va-ii-etapa (3. 11. 2019) [2] PETRÁNSKY, Ľ., 25. 4. 2013. Digital Park III: Vejár sa rozprestrel k centru mesta. Dostupné online: https://www.asb.sk/ architektura/komercne-objekty/kancelarie/ digital-park-iii-vejar-sa-rozprestrel-k-cen- tru-mesta (3. 11. 2019)