ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 14

NEBYTOVÉ PRIESTORY TEPELNÁ POHODA A KVALITA VZDUCHU V NEBYTOVÝCH BUDOVÁCH doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. Katedra technických zariadení budov, Stavebná fakulta STU v Bratislave Tepelná pohoda a kvalita vzduchu v budovách si zasluhujú prvoradú pozornosť developerov a prevádzkovateľov týchto budov, pretože priamo ovplyvňujú spokojnosť a výkon ich užívateľov. Napriek tomu skúsenosti z praxe ukazujú čiastočnú nespokojnosť zamestnan- cov s vnútorným prostredím moderných administratívnych budov. Tú zapríčiňujú naprí- klad rozdiely v preferenciách zamestnancov, veľká plocha zasklenia, nedokonalý návrh technických systémov či veľkoplošný (tzv. open space) charakter pracovných priestorov. Foto: wikipedia Pre optimálny návrh technických systémov a objektívne posúdenie kvality prostredia treba v prvom rade poznať kritériá na tepelnú pohodu, vetranie a kvalitu vnútorného vzduchu. Cieľom článku je predstaviť ich čitateľovi, vychádzajúc z medzinárodného výskumu a slovenských právnych a technických dokumentov. Celková tepelná pohoda Kritériá na celkovú tepelnú pohodu budov vychádzajú z tzv. PMV-PPD modelu, ktorý vyvinul prof. Fanger [1]. PMV (Predicted Mean Vote) index predpovedá strednú voľbu veľkej skupiny ľudí na sedembodovej škále: +3 horúco, +2 teplo, +1 mierne teplo, 0 neutrálne, –1 mierne chladno, –2 chladno, –3 zima. PMV teda vyjadruje, aká je odchýlka vo vnímaní tepelného prostredia ľuďmi v porovnaní s ideálnym stavom – tepelnou neutralitou. PMV možno vypočítať pomocou modelu definovaného v STN EN ISO 7730 [2], ktorý berie do úvahy teplotu vzduchu, teplotu okolitých povrchov, metabolickú aktivitu a tepelný odpor odevu užívate- ľov, rýchlosť prúdenia vzduchu a vlhkosť vzduchu. Na základe PMV možno 26