ES 11/2019 web ES_11_2019_web - Page 13

Na konferencii vystúpia: František Gilian E-aplikácia OPK – moderný nástroj pre zhotoviteľov požiarnych konštrukcií Cieľom príspevku je poukázať odbornej stavebnej verejnosti na skutočnosť, že využitie e-aplikácie OPK, ktorú vyvi- nula Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, nie je zložité a ako možno vysoko efektívnym spôsobom uľahčiť pl- nenie požiadavky na osvedčovanie požiarnych konštrukcií všetkým zhotoviteľom PK, zabezpečiť jednotnosť doku- mentácie OPK a zefektívniť aj výkon štátneho požiarneho dozoru. Ján Dekánek Implementácia riešenia PBS do prostredia BIM modelovania stavieb Príspevok je zameraný na vzájomné vzťahy medzi prostredím BIM a PBS a upozorní na styčné body, ktorých je niekoľko: vo fáze projektu je to prenos geometrických údajov o priestoroch stavby do PBS a po vykonaní požiarno- -technických výpočtov vo výpočtovom prostredí PBS prenos relevantných technických údajov PBS do prostredia BIM. Vo fáze realizácie stavby je to porovnanie predpísaných požiarnych vlastností stavebných konštrukcií so sku- točným vyhotovením. Juliana Michaláčová OPP z pohľadu správcu a facility managera v praxi Z praxe správcu a facility managera poukáže na rozdiely v povinnostiach ochrany pred požiarmi, najčastejšie nedo- statky nielen v dokumentácii OPP, ale aj pri dennom živote bytových domov a nebytových objektov. Na príkladoch budú prezentované zlé aj dobré momenty zo života správcov pri aplikácii povinností OPP a tiež možnosti riešenia niektorých nedostatkov. Juraj Fajtl Aktuálne zmeny právnych predpisov v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb Príspevok sa zaoberá možnosťou využitia dreva ako ekologického materiálu v stavbách a požiadavkami kladenými na vybavenie výškových stavieb požiarno-technickými zariadeniami z pohľadu novely vyhlášky MV SR č. 334/2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ustanovujúca technické požiadavky na protipožiarnu bezpe čnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. Martin Lopušniak Evakuácia osôb výťahmi, jej modelovanie a špeciálne prípady Prednáška prezentuje modelovanie evakuácie osôb pomocou výťahov. Poukazuje na špecifiká tejto evakuácie a oboznamuje s možnosťami rozšírenia existujúceho spôsobu hodnotenia evakuácie. Súčasťou prezentácie je aj konkrétny príklad modelovania využitia evakuácie výťahom vo výškovej budove. Michal Sobolič Káblové rozvody ako významný prvok zvýšenia pasívnej požiarnej ochrany stavieb Prednáška sa venuje technickým a legislatívnym podmienkam použitia káblov v stavbách z hľadiska ich protipožiar- nej bezpečnosti. Zaoberá sa triedou reakcie na oheň ako jediného, jednoznačného a v rámci EÚ povinného para- metra na vyjadrenie vlastností a správania sa káblov v podmienkach požiaru. Miloš Böhmer Protipožiarna bezpečnosť bytov vo výškových budovách Nové trendy vo výstavbe budov prinášajú aj nové požiadavky na ich protipožiarnu bezpečnosť. Tieto nové trendy vo výstavbe budov boli premietnuté aj do poslednej novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Vladimír Mózer Viacpodlažné drevostavby z pohľadu PO Prednáška sa zameriava na aktuálne zmeny v právnych predpisoch a technických normách požiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré umožnili aj v podmienkach SR stavať až 5-podlažné drevostavby. Požiarna bezpečnosť exteriérových obkladov Cieľom prednášky je priblíženie problematiky správania sa exteriérových obkladov v podmienkach požiaru. Uvede- ná téma bude rozpracovaná z pohľadu základných princípov požiarnej bezpečnosti, ako aj konkrétnych požiadaviek na kontaktné a odvetrané exteriérové obklady v podmienkach SR. Štefan Benko, Rudolf Svoboda Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia V prednáške budú prezentované preventívne protipožiarne zariadenia pre maximálnu bezpeč- nosť ľudí a  ochranu majetku. Predstavené budú svetlíky pre prirodzené požiarne odvetranie, zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré sú dôležitou súčasťou protipožiarneho kon- ceptu, a to predovšetkým v opatreniach týkajúcich sa preventívnej protipožiarnej ochrany. Martin Meliš Systémové riešenia Knauf pre oblasť drevostavieb Spoločnosť Knauf je primárne výrobcom a dodávateľom systémov suchej výstavby s dlhoročnou tradíciou. Pôsobe- nie v oblasti drevostavieb na európskej úrovni nie je žiadnou novinkou a v súčasnosti sa Knauf aktívne zaoberá konštrukciami drevostavieb aj na Slovensku. Komplexné systémové riešenia stien, podhľadov a suchých podláh sú odskúšané a vieme deklarovať ich parametre z pohľadu požiarnej odolnosti a akustiky.