Erasmus + 2016/17 Erasmus + 2016/17 | Page 4

Kontakt https://www.facebook.com/ groups/1561076894131800/ https:// sp14projekt.wordpress.com/ Email: [email protected] Harmonogram działań 2016/2017 1. Koordynacja 2. Konkurs plastyczno – graficz- ny na okładkę gry planszowej zabaw dydaktycznych - warsztato- wa praca uczniów pod okiem na- uczycieli z wykorzystaniem aplika- cji internetowych.  Dni Gier - wspólne rozgrywki 3. Realizacja zadań z wykorzy- staniem gier edukacyjnych oraz zabaw grupowych – mini projekty 8. Mobilność do Hiszpanii 4. Warsztaty przygotowawcze do działań na wyjazdach 10. Warsztaty wykonawcze dla uczniów w szkole po przyjeździe — uczniowie projektowali i wykony- wali pod opieka nauczycieli nowe gry dydaktyczne z wykorzystaniem technologii IT - programy i aplika- cje. 5. Mobilność – wyjazd na Sycylię  udział uczniów w warsztatach/ lekcjach - praktyczne wykorzysta- nie nowowytworzonych gier i za- baw dydaktycznych- wspólne roz- grywki,  warsztaty z zakresu kodowania  projektowanie gry planszowej  projektowanie nowych gier i 9. Szkolenie dla kadry pedagogicz- nej po wyjazdach 11. Tydzień Dobrych Praktyk luty czerwiec strony projektu (strona między- narodowa, Facebook, Twin Space, Selfie+), -  Dzień Informacyjny o Projekcie - spotkania z uczniami i nauczycie- lami- analiza działań w oparciu o uczniów trwające 3 dni z podzia- łem na kategorie wiekowe: różne gry zespołowe (z wykorzystaniem plansz, mat, specjalnych gier podłogowych na korytarzach).  Dzień gier nowowytworzonych - prezentacja i wspólne rozgrywki w przedmiotowe gry dydaktyczne przygotowane przez uczniów ( wersje multimedialne i papiero- we, gry planszowe, domina, ukła- danki itp.  Festyn Szkolny