Erasmus+_1 Publikácia1

Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky Erasmus+ 2018—2020 1.9.2018—31.8.2020 Popis projektu Tento medzinárodný a multidisciplinárny projekt zahŕňa žiakov 1.—4. ročníka osemročného štúdia a žiakov druhého stup- ňa základných škôl vo veku od 11 do 14 rokov. Žiaci budú spoznávať svoju krajinu a jej kultúrny potenciál, aby mohli spoznať kultúrne dedičstvo vlastnej krajiny aj ostatných krajín, ktoré sa zúčast- nia projektu. Projektom chceme zapojiť mla- dú generáciu do objavovania európskeho dedičstva a podporiť európsku identitu a občianstvo, hlavne v čase, keď je v ohro- zení. V prvej fáze projektu bude každý part- ner študovať vlastnú krajinu a bude praco- vať na svojej kultúrnej trase. Projektoví part- neri budú v spojení s ostatnými prostredníc- tvom platformy e-twinning. Na realizáciu cie- ľov projektu budeme používať digitálne mé- diá a vytvoríme aplikáciu pre mobilné zaria- denia, ktorá môže byť použitá turistami na objavovanie vybranej kultúrnej trasy. V poslednej fáze projektu uskutočníme reál- ne a virtuálne výmeny medzi žiakmi a učiteľ- mi zo všetkých zúčastnených krajín. Budú zahŕňať zdieľanie zážitkov a poznávanie kultúrnych trás vytvorených ostatnými kraji- nami. Po prvýkrát vyskúšame multimediálnu príručku vytvorenú každým partnerom s po- dobnými štandardmi, ktorej správnosť potvr- dia učitelia zúčastnených krajín. Prioritou projektu je okrem kultúrneho dedičstva aj experimentovanie s novými vyučovacími metódami zameranými na žiakov, ktoré pod- porujú ich iniciatívne a kreatívne schopnosti aj spojenie s krajinou., v ktorej źijú. Naša škola bude v projekte realizovať kultúrnu cestu zameranú na dynastiu Habsburgov- cov, ktorá významne ovplyvňovala históriu našej krajiny niekoľko storočí. Rumunsko sa zameria na európsku cestu židovského de- dičstva. Taliansko a Francúzsko budú moni- torovať cestu sv. Kolombána. Žiaci z Kanár- skych ostrovov budú mapovať prírodné de- dičstvo svojej krajiny a žiaci a učitelia z Litvy predstavia pútnické cesty Santiaga De Com- postela. Cesty olivovníka; Kanárske ostrovy –Španielsko Pútnické cesty Santiaga De Compostela; Litva Cesty sv. Kolombána; Taliansko a Francúzsko Cesta židovského dedičstva; Rumunsko Via Habsburg, Slovensko