Els mites de l'Antiga Grècia TEASER - Page 6

Primera edició : febrer de 2021
© Artur Balaux i Cervera , 2021
© Ediciones Carena , 2021
Ediciones Carena c / Alpens , 31-33 08014 Barcelona T . 934 310 283 www . edicionescarena . com info @ edicionescarena . com
Disseny de coberta i maquetació : Sandra Jiménez Supervisió : Adrián Vico Correcció : Mercè Fabregat
Dipòsit legal : B 2517-2021 ISBN 978-84-18323-41-6
Sota les sancions establertes per les lleis , queden rigorosament prohibides , sense l ’ autorització per escrit dels titulars del copyright , la reproducció total o parcial d ’ aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment mecànic o electrònic , actual o futur – incloent les fotocòpies i la difusió a través d ’ Internet – i la distribució d ’ exemplars d ’ aquesta edició mitjançant lloguer o préstec públic .