ELS COLORS DEL METALL - Page 43

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques /VMHYxLTK»HX\LZ[HTHULYH! 76:0*0Ô050*0(3!,SZULUZPSLZULULZLZ[HUHZZLN\[ZH[LYYHWLYWHYLSSLZLUJHYH[ZS»\UKH]HU[KLS»HS[YL,Z donen les mans. 3H[LSHLZ[nZP[\HKHWYVWZL\LU\USSVJ]PZPISLWLYHLSSZ Segon Melodia Acció »» 1a vegada 3»HK\S[HNHMHSH[LSHPZPT\SHSLZVUHKLZKLSTHYHTISH[LSHVZPTWSLTLU[ LZJVS[L\SHT‚ZPJHHTIH[LUJP}[V[LZWLYHU[JVTLUsHYSHJHUs} 19’’ 2a vegada *HU[L\3HIHYJHW\QHPIHP_H  5VTtZOPWV[HUHY l’Anna de marinera i en Joan de capità. ,SZPUMHU[ZLZIHSHUJLNLULUKH]HU[PLUKHYYLYLHNHMH[ZKLSLZTHUZHTISH seva parella. 39’’ 3a vegada *HU[L\3»(UUHOHJH A9ql O