eŠkolník - první číslo

Svazek 1, Vydání 1 21. listopad 2013 Nesm?lé první kr??ky ?asopisu eŠkolník ?asopis eŠKOLNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ, PRAHA5—VELKÁ CHUCHLE Vážení a milí ?tená?i ?asopisu eŠkolník, p?icházíme k Vám nesm?le, naše zkušenost s vydáváním elektronického ?asopisu je pro nás zcela nová, spíše bychom mohli napsat trefn?ji „naše nezkušenost s vydáváním ?asopisu v ?íši internetu je realita“. V m?síci zá?í jsme vytvo?ili deseti?lenný redak?ní tým eŠkolníka a po?ali zkoušet psát texty v programu, který slouží redaktor?m k napsání zprávy, komentá?e, glosy, úvahy ?i fejetonu. P?emýšleli jsme o stálých rubrikách ?asopisu, které byste v n?m pravideln? nalézali. Toto naše hledání není dosud uzav?eno, pravd?podobn? se ony rubriky budou vytvá?et a m?nit v toku našeho školního ?asu. Toto první ?íslo ?asopisu, prosím, vnímejte jako ?irý pokus zv??nit již napsané na internetové stránky a dodat text?m a obrázk?m elektronický kabát. Chováme v sob? p?edstavu, že bychom Vám jednou za m?síc p?edstavili ?asopis, jenž bude ur?en pro d?ti prvního stupn? a pro ty starší, dospívající, stupn? druhého. P?ejeme si nabízet Vám ?asopis ?tivý, barevn? p?itažlivý, aktuální, osv?tový, tematicky zajímavý. Víme, že to nebudeme míti s Vámi lehké, udržet Vaši pozornost a p?íze? - to pro nás bude velká výzva, okamžik, v n?mž kliknete na ikonku ?asopisu, stane se pro nás malým svátkem, nebo? naše snaha oslovit Vás, u?init z Vás pravidelné ?tená?e eŠkolníka, to? náš cíl, naše spln?né p?ání. Milé ?tená?ky, milí ?tená?i, dovolte nám, abychom se Vám p?edstavili. Zde jsou zv??n?na naše jména: Jana Ji?í?ková (JaJi), Vojt?ch Hamar (VH), Radim Pišl (RP), Marcel Šíma (MŠ), Jana Bejdová (JB), Anna Havlí?ková (AH), Anna Veselá (AV), Martin Kulhánek (MK), Jaroslav Jakl (JaJa), Tadeáš Páv (TP) a jeden dosp?lec Marek Burian (MB). P?ejeme Vám mnoho dobrého v nadcházejícím adventním ?ase. Prosincové ?íslo eŠkolníka již bude obsáhlejší a tematicky uspo?ádané. M?jte se krásn?, naši milí ?tená?i! Vaši redakto?i Pat?í do ?asopisu poezie? Samoz?ejm?! Poezii najdete snad v každém st?ípku sv?ta. Co k tomu pot?ebujete? Smysl. Který? Smysl pro utvá?ení obrazu ze slov. Jakých slov se tato smyslovost týká? Po?tem úsporných, významem trefných, dopadem nad?asových, nitern? oslovujících… AV Podzim je tu a taky ne?as, ranní mráz už i listy set?ásl, slunný den vypadá nevin?, shlíží se stromy k modré hladin? a voda je tak mírná, tichá, že každý, kdo snad nepospíchá, m?že tu klidn? chvíli snít, sv?t v zrcadle si p?edstavit. Uvnit? tohoto vydání: Nejd?ležit?jší body: P?íroda v ?íjnu 2 Krátké p?iblížení osobnosti svatého Václava 2 Hádanky a básni?ky o podzimu 2 Parkour a Freerun 3 ? Sportovní vyžití v areálu školy i mimo n?j. Školní h?išt? získalo dopravní podobu 3 ? Japonská móda mladých znamená barev- Státní svátek 28. ?íjna 4 Zam??eno za horizont… 5 ? Nabízíme Vám nový elektronický ?asopis. ? V podzimním ?ísle najdete také podzimní témata. nost nade vše. ? Adopce na dálku - sponzorujeme dívku Mercy z Keni.