D&J Giftcard_Christmas_2019_folder - Page 27

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Världen står inför många utmaningar. Tillsam- mans måste vi bidra till hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar framtidens. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Hållbara produkter Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Vi låter dig välja din favoritgåva på egen hand. Då blir det en produkt som du verkligen vill ha och kommer använda, så att onödig konsumtion och förbrukning av jordens resurser minimeras. Du kan även välja att skänka en produkt genom Human Bridge eller Sveriges Stadsmissioner till bättre behövande. För oss är det viktigt att produkterna inte innehåller några farliga eller förbjudna äm- nen. Alla våra leverantörer måste följa de krav och lagar som gäller för kemikalier i varor. Vi gör stickprovskontroller för att säkerställa att kraven efterföljs. Vissa produkter är även certifierade och mil- jömärkta, vilket framgår genom de symboler som visas i anslutning till produkten. Dessa produkter uppfyller särskilt hårda hållbarhets- krav som exempelvis att inga kemiska bekämp- ningsmedel har används i bomullsodlingen. Socialt ansvar i tillverkningen I en global leverantörskedja har vi ett stort ansvar för hur en produkt har tillverkats och under vilka förhållanden. Genom både interna och externa inspektioner försäkrar oss om att leverantören lever upp till både nationella lagar och regler, så väl som internationella konventioner. Vi använder den uppförandekod som tillämpas av amfori BSCI, där vi genom vår koncern New Wave Group är medlemmar. Den ställer bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Som medlem i amfori BSCI har vi ett åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett obero- ende testinstitut. Det är en kvalitetssäkring för oss, våra leverantörer och för dig. New Wave Group har även undertecknat Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh. transportföretag som vi samarbetar med. Vi är därför medlemmar i Clean Shipping Index, för att främja hållbar sjöfart. Vi vill också vara med och skapa hållbara kretslopp. Våra leverantörer tar sitt produ- centansvar och betalar för de kostnader som uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett bevis för att våra för- packningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Besök gärna vår hemsida! Mer om miljön Transport och logistik är en nyckelfråga för oss. Inom vår koncern strävar vi efter samlastning mellan bolagen, så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport. En annan central del handlar om att påverka de rederier och 27