Digitalna disrupcija - specijalno izdanje GM Business & Lifestyle GM DIGITALNA DISRUPCIJA PDF | Page 23

EffectiveOffice Basic Povežite sve radne procese, uređaje i obradu poslovnih dokumenata na jednom mestu i time pojednostavite posao vašim zaposlenima. Osnovna verzija nudi sve što je vašim zaposle- nima potrebno za efikasan rad i obra- du ulazno-izlazne dokumentacije. Za bezbedno i kontrolisano štampanje, nadogradite svoj višenamenski uređaj Canon imageRUNNER ADVANCE C255i sveobuhvatnim rešenjem za ob- radu svih dokumenata (računa, ugo- vora, dopisa...). Ti dokumenti u elek- tronskom obliku dostupni su i preko mobilnih uređaja, povezani su u fas- cikle po željenom ključu, a pristup je ograničen na ovlašćene pojedince u vašoj organizaciji. EffectiveOffice Advanced U skladu s poslovnim potre- bama vaše organizacije raste i EffectiveOffice rešenje. Ako primate veliku količinu pošte i sličnih vrsta dokumenata i koristite ih za obav- ljanje zadataka koji se ponavlja- ju, možete da automatizujete pro- cese i time uštedite vreme za obra- du i praćenje radnih procesa. Osim mogućnosti koje nudi osnovna ver- zija, EffectiveOffice Advanced obu- hvata i dodatne funkcije. Povežite sve svoje poslovne procese koji se zas- nivaju na dokumentima u jednosta- van, pregledan, transparentan i au- tomatizovan sistem, izgrađen oko višenamenskog uređaja Canon ima- geRUNNER ADVANCE C255i. Brzo i jednostavno pretražujte dokume- nte, čak i kada ste u pokretu, bez- bedno i kontrolisano ih štampajte, prosleđujte ili uređujte. Takođe uključuje i mogućnost automati- zovane izrade i čuvanja bezbednos- nih kopija na udaljenoj lokaciji, kako ne biste ništa izgubili. Identifikujte uska grla. Paket Advanced vam omogućava jednostavan pregled svih poslovnih dokumenata i komunikaci- je s kupcima i dobavljačima. EffectiveOffice Mini Basic /Mini Advanced Ako vam je postojeća infrastruk- tura za štampanje dovoljna ili vam nisu potrebni višenamenski uređaji s mogućnošću optimizacije štampanja, dostupni su vam paketi Mini Basic i Mini Advanced, sa snažnim ske- nerom dokumenata. Pomoću njih ćete efikasno obrađivati sve pri- mljene dokumente i dokumente koje kreirate u svojoj firmi, a uvek ćete moći da nadogradite sistem u skladu s rastom svojih potreba. Uz to, verzi- jom Mini Advanced moći ćete da au- tomatizujete i sve procese koji se od- nose na upravljanje dokumentima, a sasvim jednostavno ćete moći da ga povežete s postojećom infrastruk- turom za štampanje u svojoj firmi. Koji paket izabrati? EffectiveOffice Basic uključuje sve što je potrebno za uredno, fleksibil- no i transparentno radno okruženje, a omogućava i kontrolisano i bez- bedno štampanje dokumenata. Firmama koje žele da automatizu- ju standardne procese i da pritom zadrže upravljivost i preglednost na- menjen je EffectiveOffice Advanced. U automatizovanim procesima za- daci se dodeljuju automatski. Time je upravljanje dokumentnim procesima još više kontrolisano i transparent- no. Ako vam je postojeća infrastruk- tura za štampanje dovoljna ili vam nije potreban višenamenski uređaj s mogućnošću optimizacije štampanja, izaberite paket Mini Basic ili Mini Advanced, koji se sastoje od sistema za upravljanje dokumentima i skene- ra dokumenata. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna disrupcija