dd Guidebook PKK_23_04_2018 - Page 7

3 บทที่ 1 บทที่ 1 เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนา เครื่องน ดข้า เก ตรพัฒนา ามารถน ดธัญพืชได้ ลายชนิด เช่น ข้า , ถั่ ผิ มัน, ข้า โพด, ข้า ฟ่าง ฯ ในเครื่อง เดีย กัน ใช้งานง่าย แข็งแรง เบาแรงเครื่องยนต์ เครื่องน ดข้า เก ตรพัฒนานั้นมี ลายรุ่น ลายขนาด โดยเริ่มต้นที่ขนาด 4, 5, 6, 7 และ 8 ฟุต โดย ามารถแบ่งตามชนิดของเครื่องยนต์ต้นก�าลังได้ ดังน 1. เครื่องนวดข้าวรุ่น 4 - 5 ฟุต แบบที่ ใช้กับเครื่องยนต์สูบเดียว ขนาด 14 แรงม้าขึ้นไป (ภาพที่ 1.1 และ 1.2) ภาพที่ 1.1 : เครื่องน ดข้า 4 ฟุต ั ั้น ภาพที่ 1.2 : เครื่องน ดข้า 4 ฟุต ั ยา 2. เครื่องนวดข้าวรุ่น 5 ฟุต แบบที่ ใช้กับเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาด 85 แรงม้าขึ้นไป (ภาพที่ 1.3 และ 1.4) ภาพที่ 1.3 : เครื่องน ดข้า ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ Guidebook PKK 001_new.indd 5 ภาพที่ 1.4 : เครื่องน ดข้า ติดตั้งบนรถ 4 ล้อ 4/23/2561 BE 7:41 AM