dd Guidebook PKK_23_04_2018 - Page 35

31 บทที่ 7 ภาพที่ 7.9 : ต�าแ น่งติดตั้งและการตั้งอง าครีบพาฟางเพื่อน ดข้า โพด แดง คือครีบมาตรฐาน เ ้นประ คือครีบ �า รับน ดข้า โพด 4.3 การปรับแต่งตะแกรงคัด โดยการเปลี่ยนแผ่นตะแกรงรูกลมใ ้รูมีขนาดเล็กลง จากรูเ ้นผ่า ูนย์กลาง 5/8” เป็น 17/32” ทั้งนี้เพื่อใ ้การคัดแยกดีขึ้น และผลผลิตที่ได้ ะอาดยิ่งขึ้น (ภาพที่ 7.11) (1) แผ่นตะแกรงรูกลม เ ้นผ่า ูนย์กลาง 17/32” (2) แผ่นกันฟางท่อน (3) แผ่นเ ริมแผ่นกันฟางท่อน ภาพที่ 7.11 : การปรับแต่งตะแกรงคัด เพื่อน ดข้า โพด Guidebook PKK 001_new.indd 33 4/23/2561 BE 7:41 AM