dd Guidebook PKK_23_04_2018 - Page 33

29 บทที่ 7 3. การปรับแต่งส�าหรับใช้นวดข้าวฟ่าง ใช้ความเร็วรอบปกติ และจ�าเป็นต้องมีการปรับแต่งที่ชิ้นส่วนส�าคัญของเครื่องนวดดังน 3.1 ตะแกรงคัด ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.1) 3.2 พลูเลย์พัดลม ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.3) 3.3 ลูกนวด ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.4) 3.4 ตะแกรงโค้งบน ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ แขกและถั่ เขีย ผิ มัน ดู ั ข้อ 2.5 4. การปรับแต่งส�าหรับใช้นวดข้าวโพด เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนาสามารถใช้นวดข้าวโพด ทั้งแบบปอกเปลือกและมีเปลือก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช ความเร็วรอบปกติ ในการนวด แต่จ�าเป็นต้องมีการปรับแต่งที่ชิ้นส่วนส�าคัญของเครื่องนวดดังน 4.1 ตะแกรงโค้งล่าง 4.2 ตะแกรงโค้งบน 4.3 ตะแกรงคัด 4.4 รางข้า ลีบ 4.1 การปรับแต่งตะแกรงโค้งล่าง เพื่อนวดข้าวโพด 4.1.1 ถอดฟันตะแกรงโค้งล่าง ต�าแ น่งที่ 1-6 ออก ออกใ ้เ ลือ 4 ตั ที่ด้านท้ายตะแกรงโค้งล่าง (ภาพที่ 7.7) 4.1.2 ติดตั้งชุด ีทองเข้ากับตะแกรงโค้งล่าง (ภาพที่ 7.7 และ 7.8) 4.1.3 ต้องติดตั้ง แผ่นตะแกรงรูกลม เ ริมแผ่นตะแกรงกันระแง้ ลงในช่องตะแกรงโค้งล่าง ดังรูป (ภาพที่ 7.2) ภาพที่ 7.7 : การปรับแต่งตะแกรงโค้งล่าง เพื่อน ดข้า โพด Guidebook PKK 001_new.indd 31 4/23/2561 BE 7:41 AM