dd Guidebook PKK_23_04_2018 - Page 32

28 บทที่ 7 2. การปรับแต่งส�าหรับใช้นวดถั่วแขก/ถั่วเขียวผิวมัน ใช้ความเร็วรอบปกติ และจ�าเป็นต้องมีการปรับแต่งที่ชิ้นส่วนส�าคัญของเครื่องนวดดังน 2.1 ตะแกรงคัด ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.1) 2.2 พลูเลย์พัดลม ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.3) 2.3 ลูกนวด ท�าเ มือนการปรับแต่งเพื่อน ดถั่ เ ลือง (ดู ั ข้อ 1.4) 2.4 ปรับแต่งตะแกรงโค้งล่าง ด้ ยการติดตั้งริ้ แผ่นตะแกรง รูกลม มายเลข 5 ลงในช่องตะแกรงโค้งล่าง ดังรูป แล้ ขันยึดใ แน่นด้ ยชุดน๊อตตั ผู้, ตั เมียและแ นรอง (ภาพที่ 7.5) (1) ตะแกรงโค้งล่าง (2) ช่องป้อน (3) แผ่นตะแกรงกันระแง (4) แผ่นตะแกรงรูกลม เ ริมแผ่นตะแกรงกันระแง้ (ภาพที่ 7.2) (5) ริ้ แผ่นตะแกรงรูกลม ภาพที่ 7.5 : การปรับแต่งตะแกรงโค้งล่าง เพื่อน ดถั่ แขก /ถั่ เขีย ผิ มันเ ลือง 2.5 ตะแกรงโค้งบน ปรับแต่งโดยการติดตั้งแผ่นตะแกรงรูกลม 5/8” ที่ตะแกรงโค้งบนแล้ ขันยึดใ ้แน่นด้ ยชุดน๊อตตั ผู้, ตั เมียและแ น รอง (ภาพที่ 7.6) ภาพที่ 7.6 : การปรับแต่งตะแกรงบนล่างเพื่อน ดถั่ แขก, ถั่ เขีย ผิ มันและข้า ฟ่าง Guidebook PKK 001_new.indd 30 4/23/2561 BE 7:41 AM