dd Guidebook PKK_23_04_2018 - Page 3

คู่มือการใช เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนา คู่มือการใช้งานเครื่องน ดข้า เก ตรพัฒนานี้ จัดท�าขึ้นเพื่อใ ้ผู้ใช้งาน ามารถใช้งาน เครื่องน ดข้า ได้อย่างถูกต้อง มีประ ิทธิภาพ คุ้มค่าและปลอดภัย โดยได้รับการ นับ นุนทาง ชาการ จาก ถาบัน ิจัยเก ตร ิ กรรม กรม ิชาการเก ตรและคณะ ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร พิมพ์ครั้งที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 พิมพ์ครั้งที่ 6 ตุลาคม กุมภาพันธ ตุลาคม ง าคม ตุลาคม มกราคม ( ง นลิข ิทธิ์) 2533 2537 2540 2546 2552 2561 คู่มือฉบับปรับปรุง พ. . 2561 อ้างอิงจากคู่มือฉบับ พ. . 2552 Guidebook PKK 001_new.indd 1 “ “ เป้าหมายของเกษตรพัฒนา คือ ความก้าวหน้าของเกษตรกรไทย 4/23/2561 BE 7:41 AM