DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 68

učini još sigurnijim, efikasnijim i in- teligentnijim, kako bi se iskoristila snaga podataka i AI, koje vode ka uspehu. • Customer Lockbox za Microsoft Azure: Customer Lockbox za Micro- soft Azure pomaže klijentima u kon- troli i reviziji pristupa Microsoft in- ženjera za podršku, tokom izra- čunavanja radnih opterećenja na Azureu, koji mogu da sadrže po- datke o klijentu. Microsoft služba podrške nema stalni pristup servi- snim operacijama. U nekim retkim scenarijima, kako bi rešili problem, timu za podršku može biti pružen trenutni pristup sa limitiranom i vre- menski ograničenom autorizacijom. Customer Lockbox pomaže u osig- uravanju toga da Microsoft inženjeri za podršku ne pristupaju klijento- vom sadržaju na Azure portalu bez jasne dozvole klijenta. Takođe, pomaže i u poboljšanju postojećeg radnog toka, tako što ubrzava pro- ces davanja odobrenja od strane kli- jenta. Ova funkcija omogućava ko- risnicima da imaju veću granular- nu kontrolu, bolju vidljivost i po- boljšanu reviziju nad procesom podrške. • Azure Confidential Computing: Azure Confidential Computing pruža mogućnost da podaci budu bezbe- dni, tako što ih izoluje dok su u pro- cesu obrade, što je čest način krađe podataka. Azure je prva cloud uslu- ga koja obezbeđuje sigurnu platfor- mu za zaštitu poverljivosti i integrite- ta podataka u upotrebi, koristeći veri- fikovana okruženja za izvršenje (TEEs), a razvija se i nova porodica virtuelnih mašina, kako bi poverljiva obrada bila Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA dostupna svim Azure korisnicima. • Microsoft Compliance Manager: Compliance Manager je alat za pro- cenu rizika baziran na poslovnim to- kovima, dizajniran da pomogne u usklađivanju sa propisima u okviru modela deljene odgovornosti u clou- du. Compliance Manager daje tablu sa pregledom standarda, regulative i pro- cena, koja organizacijama omogućava praćenje, dodeljivanje i verifikaci- ju aktivnosti usaglašavanja sa propisi- ma vezanim za Microsoft Professional Services i Microsoft cloud usluge, kao što su Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Azure. • Microsoft Proposal Manager: Proposal Manager je rešenje izgra- đeno kao nadogradnja Microsoft 365 platforme i koristi njene napre- dne funkcionalnosti, zajedno s dru- gim aplikacijama, kako bi omogućila pojednostavljen proces kreiranja kor- porativnih kredita. Pomoću Proposal Managera, korporativne banke mogu lako da usmeravaju i automatizuju proces korporativnog pozajmljivanja, kreiraju efikasnije predloge i poverlji- vo sarađuju širom kompanije – istovre- meno uživajući u poznatom, poveza- nom, pristupačnom i inteligentnom iskustvu, u okviru Microsoft 365. • AI u Excelu: Excel je moćan alat koji danas koriste poslovni lideri. Nova AI-zasnovana poboljšanja u upravljanju podacima i perfor- mansama čine Excel još korisnijim. Nove mogućnosti kao što su Ideje, novi tipovi podataka, Insert Data from Picture (ubaci podatke sa slike) i dinamična polja, su primeri kako Microsoft uvodi AI u alate koje po- slovni lideri svakodnevno koriste. Uvođenje vodećih ekosistemskih rešenja za Microsoft platforme Tehnologija finansijskih usluga je ekosistem inovativnih igrača. Pru- žaoci rešenja koja su danas klju- čna za mnoge finansijske instituci- je takođe omogućavaju i inteligentnu transformaciju industrije kroz podatke i AI, a oni biraju Microsoft platforme za svoje tehnologije. Ova rešenja pomažu kompanijama da rade na poslovima kao što su unapređivanje bankar- skog poslovanja u maloprodaji sa