DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 65

Dynamics 365 AI, kompanije takođe mogu da koriste gotova rešenja za poboljšanje prodaje, marketin- ga ili usluga za korisnike. Mogu biti pokrenute u roku od samo nekoliko dana ili nedelja – koristeći AI alate kako bi se utvrdilo koji potencija- lni korisnici će biti najproduktivniji ili koje im proizvode treba ponuditi. Identifikujte prave AI mogućnosti perima koji nisu stručnjaci za nauku o podacima da iskoriste mašinsko učenje sa nekoliko linija koda i reše česte probleme za čije je rešavanje AI posebno pogodna. Ali sve do sada, bolnica bi mora- la da aplouduje sve svoje formulare na cloud da bi koristila te alate, što nije idealan scenario za korisnike koji imaju ograničenu brzinu interneta, a rezultati im trebaju gotovo u istom trenutku, ili koji preferiraju da njihovi podaci ne napuštaju okvire njihove organizacije. Prvi Microsoft kontejnerizovani kognitivni servisi uključuju API-je koji koriste optičko prepoznavanje znakova da pronađu reči na slikama; mogu da otkriju jezik, izvlače ključne fraze i analiziraju raspoloženje u tekstu; mogu da prepoznaju lica na slikama. Te početne kontejne- rizovane usluge sada su dostupne u pred-pregledu, a više tek sledi. Microsoft takođe ima i druge po- nude koje mogu pomoći kompani- jama da učine svoje podatke smisle- nim. Sa novim alatima iz Microsoft „Jedna od najvažnijih odgovor- nosti koju CEO-ovi imaju u mapira- nju kompanijskih AI strategija jeste usklađivanje poslovanja sa setom uverenja o tome kako će se one ra- zvijati i kako će se njime upravlja- ti“, rekao je Džuda. Da bi predvodi- li zaposlene i stekli poverenje kupa- ca u pogledu korišćenja odgovorne AI, kompanija mora transparentno da mapira svoje pozicije po pitanju poverenja, pravičnosti, transparent- nosti, privatnosti, sigurnosti, inkluzi- vnosti i još mnogo toga. „Naš savet drugim preduzećima je identičan savet koji smo i sami pra- tili – svaka kompanija na jedan ili drugi način mora razviti svoj sop- stveni AI i etički manifest“, rekao je Džuda. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA