DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 69

next-best-action softverom, uočavaju i bore se protiv finansijskog kriminala uz pomoć regtecha, i unapređuju o- dnose s klijentima putem multikanal- nih rešenja za korisničko iskustvo. Danas, široki spektar inteligentnih partnerskih rešenja raste sa novom in- frastrukturom za plaćanje u realnom vremenu i finansijskim rešenjima za privredu, baziranim na blockchainu, pored već postojećih alata za bezbed- nost, produktivnost i optimizaciju pro- cesa. • Volante: Volanteov VolPay Suite paket proizvoda za obradu plaćanja, na Azure je lansirao VolPay-as-a-Service (VolPay kao usluga), sa svojom prvom bankom za korisnike. Ova usluga pruža bankama end-to-end obradu plaćanja u cloudu, od registrovanja do odobra- vanja. FIMBank Malta će biti prva ban- ka na svetu koja će koristiti Volante Volpay-as-a-Service, važan korak za in- frastrukturu za plaćanje, zasnovanu na cloudu. • TradeIX: TradeIX i R3 rade sa 11 globalnih banaka na automatizaci- ji finansijskih proizvoda za privre- du u okviru Marco Polo inicijative, koja se fokusira na diskontovanje potraživanja i obaveze plaćanja koje podržava blockchain baziran softver Corda. Za preduzeća koja žele osigu- ranje potraživanja, proces podnošenja i finansiranja faktura zahteva izuzetan napor i usaglašavanje ugovornih stra- na. S Marco Polo i Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, pre- duzeća mogu da automatizuju i po- tvrđuju potraživanja u realnom vre- menu, a banke mogu da primenju- ju svoja pravila i logiku podobnosti, pružajući svim stranama tačan pre- gled trenutnog i budućeg novčanog toka. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA