DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 67

T ransformacija ovih izazova u poslovne šanse je impera- tiv za kompanije koje se ba- ve finansijskim uslugama i ključna je za njihov uspeh. Mnogi ambi- ciozni digitalni lideri već raspravlja- ju o načinima za svoju transforma- ciju, ili su na tom putu već daleko odmakli. Kao rezultat toga, vode se neki novi razgovori, od „kako novi cloud-pokrenuti biznis mod- eli mogu da me održe konkurent- nim?“, preko „kako mogu da mi po- mognu da optimizujem podatke ko- jima raspolažem“, do „dokaži mi da si partner od poverenja koji neće po- drivati moj posao“. Microsoft je na centralnoj tački ovih konverzacija koje se vode u industriji finansijskih usluga. Kom- panija je fokusirana na izgradnju naj- boljeg clouda za poslovanje, pru- žanje pomoći velikim i malim finan- sijskim kompanijama da omoguće inteligentnu transformaciju indu- strije uz pomoć podataka i veštačke inteligencije (AI). Znajući da su bez- bednost, otpornost i regulatorna usklađenost od vitalnog značaja, u Microsoftu razmišljaju o tome na koji način mogu da pomognu in- stitucijama da pređu na moderne inovacije, istovremeno koristeći prednost starih investicija. Nova partnerstva sa digitalnim liderima u industriji Izgradnja vodećeg clouda za finan- sijske usluge se ne dešava u vaku- umu. Microsoft je posvećen part- nerstvima i osnaživanju i ne želi da preuzme ulogu posrednika između firmi za finansijske usluge i njihovih klijenata. Ovaj tip partnerstva je jasno usklađen sa misijom kompanije. Microsoft je najavio saradnju sa SWIFT-om, liderom u uslugama sigurne razmene finansijskih poruka, sa kojim radi na Microsoft Azure cloud-zasnova- nom rešenju za transfere plaćanja koji se sprovode na SWIFT mreži. Namera je da se omogući uspostavljanje po- znatih SWIFT rešenja za razmenu poruka u cloudu, omogućavajući br- že, povoljnije i efikasnije poslova- nje za banke, korporacije i ekosistem pružalaca tehnoloških usluga. Microsoft takođe radi sa Inter- switchom, impresivnim inovatorom u oblasti plaćanja i fintecha u Africi. Interswitch radi sa bankama poput GT, UBA i Zenith, kako bi premostio finan- sijski jaz u lancu snabdevanja između postojeće infrastrukture fokusirane na korporacije i malih preduzetnika koji se pojavljuju u regionu. U partnerstvu sa velikim bankama i korporacijama u Nigeriji, Interswitch je izgradio uslu- gu bankarske garancije na Azure, koja proširuje domet bankarskog sistema na netradicionalne igrače, osnažujući segment bankovnih zajmova, korpo- rativnih dobavljača i korisnika zajmo- va svih veličina da upravljaju svojim fi- nansijskim lancem snabdevanja, pod objektivnim uslovima i potpuno tran- sparentno. Inovacije za budućnost zasnovanu na podacima i AI Microsoft Cloud - uključujući Dyna- mics 365, Azure i Microsoft 365 - već predstavlja dom za modernu te- hnologiju koju vodeće firme u industriji koriste za svoje poslovanje, uključujući infrastrukturu za plaćanja u realnom vremenu, aplikacije za bolje korisničko iskustvo, mreže za upravljanje rizicima i tehnologiju za prevenciju prevara. Sa više od milijardu dolara godišnjih ula- ganja u bezbednost, stalno rastućim vodećim data centrom u industriji i vodećim portfoliom usklađenosti cloud regulative, Microsoft je u potpunosti posvećen budućnosti industrije finansi- jskih usluga. Podstaknuta ovim investicijama, ne- davna inovacija širom Cloud portfoli- ja ima za cilj da Microsoft platforme Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA