DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 25

Funkcionalnosti Namenski alat za zaštitu podataka Namenski paket alata je fokusiran na zaštitu poverljivih podataka od nena- mernog napuštanja organizacije. Data Protection Appliance sledeće gene- racije integriše vodeću zaštitu po- dataka na tržištu, kao što su Data Loss Prevention (DLP), Firewall, Application Control, Identity Awareness i druge, u jedan prikladan alat. www.checkpoint.com IPS IPS Software Blade pruža pot- punu i proaktivnu zaštitu od upa- da – sve sa prednostima implemen- tacije i menadžmenta jedinstvenog i proširivog rešenja sledeće generaci- je. IPS software blade obezbeđuje mrežu tako što ispituje pakete koji prolaze kroz gejtvej. On nudi potpuno uobličen IPS sa geo-zaštitom i stalno se ažurira novim odbranama od pre- tnji koje nastaju. Identity Awareness Obezbeđuje granularnu vidljivost korisnika, grupa i mašina, omogu- ćavajući neuporedivu kontrolu apli- kacija i pristupa kroz kreiranje pre- ciznih pravila baziranih na identitetu. Integrisani menadžment bezbednosti Jedinstveno upravljanje sigurnošću pojednostavljuje monumentalni za- datak upravljanja rastućim pretnja- ma, uređajima i korisnicima omo- gućavanjem pregleda, detalja i izveštaja kroz jedan prikaz. Check Pointov sveo- buhvatni, centralizovani sistem za u- pravljanje bezbednošću kontroliše sve Check Point gejtveje i Software Blades sa SmartDashboarda. Intuitivni grafički korisnički interfejs omogućava IT menadžerima da lako upravljaju širokim skupom funkcija upravljanja bezbednošću. Data Loss Prevention (DLP) DLP kombinuje tehnologiju i pro- cese da bi se revolucionisala preven- cija gubitka podataka koja pomaže preduzećima da preventivno zaštite osetljive informacije od nenamer- nog gubitka, edukujući korisnike o odgovarajućim pravilima rukovanja podacima i osnažujući ih da sanira- ju incidente u realnom vremenu. DLP koristi UserCheck tehnologiju, temelj edukacije i autosanacije za korisnike. DLP istovremeno kontroliše da ose- tljive informacije ne bi napustile kom- paniju i takođe ispituje i kontroliše ose- tljive e-mail poruke između odeljenja uz Microsoft Exchange podršku. SSL enkriptovani saobraćaj se proverava dok prolazi kroz gejtvej. Kontrola aplikacija Kontrilišite pristup do preko 5.000 aplikacija i 240.000 vidžeta društvenih mreža uz najveću pokrivenost aplikaci- ja u industriji. Kreirajte granularne bez- bednosne politike bazirane na kori- snicima ili grupama da biste identi- fikovali, blokirali ili ograničili upotre- bu veb aplikacija i vidžeta kao što su instant messaging, social networking, video streaming, VoIP, igre i drugo. To omogućava kompanijama da iz- balansiraju bezbednost i poslovne potrebe. Logovanje i status Transformišite podatke u bezbed- nosnu inteligenciju sa SmartLogom, naprednim log analizatorom koji isporučuje u deliću sekunde rezultate pretraživanja, pružajući vidljivost u re- alnom vremenu milijardi log zapisa to- kom više vremenskih perioda i dome- na. Dodajte funkcionalnost kada vam je potrebna Check Point Data Protection Appli- ance može da doda dodatnu funk- cionalnost ako se vaše sigurnosne po- trebe povećaju. Besprekorno dodaj- te software blade kao što su različiti Threat Prevention Software Blades. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA