DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 13

S vedoci smo bili i naivnih želja da se monopoli ovih i dru- gih tehnoloških giganata odjednom i sa malo muke zahvate od strane velikog broja startap kompani- ja koje su nastale na talasu i, slobod- no možemo reći - hajpu razvoja block- chain tehnologije, kao i obećanju stvaranja nekog novog, decentra- lizovanog interneta. Talas inspirisan naglim rastom vrednosti i olakšanoj kupovini kriptovaluta, pre svega bit- coina, stvorio je atmosferu olakog i neregulisanog investiranja od strane običnih ljudi, u tehnološke projekte koje ne razumeju. S pravom je 2017. godina navela mnoge poznavaoce dešavanja iz ere nastanka interneta da ovu atmosferu uporede sa dotcom mehurom. Ako je budućnost ovih pro- jekata pre godinu dana i bila neizve- sna, ona to svakako više nije, sada kada smo svedoci da ih je mnoštvo ugašeno ili bankrotiralo na global- nom nivou, uprkos činjenici da su sume novca koje su sakupljene as- tronomske, barem za inicijalne faze startap investiranja. Pored ovoga, ono što svakako više nije neizvesno je budućnost same blockchain tehnologije. Ona nasuprot pomenutim projektima deluje sve- tlo. „Blockchain is here to stay” - oce- na je mnogih. Talas hajpa je doveo do jedne pojave koja je po samu tehnologiju dobra, a to je interesova- nje gorepomenutih giganata. Razvoj i istraživanje moguće primene ove tehnologije trenutno predvode IBM, Linux, Alibaba, Amazon, kao i razne fi- nansijske institucije (Bank of America, Mastercard,Visa, American Express, JP Morgan…) koje su prepoznale njen ne- dovoljno ostvareni potencijal u industri- ji finansijskih sredstava kroz epizodu sa kriptovalutama. Istovremeno, neizostavno je pome- nuti i da ako je 2017. godina bila go- dina hajpa, 2018. je dala nagoveštaje regulacije. Predvodnici su kao i do sada bile institucije američkog zako- nodavstva. Evropska Unija se odlučila za otvoren pristup i nakon osnivanja Opservatorije i Foruma za istraživanje blockchain tehnologije, oktobra 2018. godine, Evropski parlament je usvojio rezoluciju o blockchainu („Blockchain Resolution”). Razlog donošenja je bio istraživanje mogućnosti usa- glašavanja ove tehnologije i nove uredbe o zaštiti podatka građana EU - GDPR, koja je automatski stu- pila na snagu sredinom 2018. go- dine (istekom prelaznog perioda na- kon donošenja) i postala obavezna kako za sve članice EU, tako i za orga- nizacije i poslovne entitete širom sve- ta koji upravljaju podacima građana EU. Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA