DATA - Internet ogledalo specijalno izdanje IO 191 DATA SPECIJAL | Page 109

tako da možete da sprečite ponovno ja- vljanje u budućnosti Povratite kontrolu nad svojom mrežom Nedavno istraživanje je otkrilo da IT menadžeri ne mogu da identifiku- ju gotovo polovinu (45%) saobraćaja koji prolazi kroz njihovu mrežu. Kao rezultat toga, oni ne mogu da bloki- raju rizični ili maliciozni saobraćaj – umesto toga, on teče kroz organiza- ciju neproveren i neometan. Desio bi se javni protest ako bi neki aerodrom objavio da je mogao da skenira samo polovinu svojih putni- ka radi bezbednosti, a da je drugoj polovini dozvolio da prođe bez kon- trole. A ipak svakog dana dozvolja- vamo ovakvo rizično ponašanje na našim mrežama. Sinhronizovana bez- bednost je jednostavno i elegantno rešenje za ovaj problem. Krajnja ta- čka uvek zna pravi identitet ap- likacije – čak i ako ona pokuša da se sakrije od fajervola da bi izbegla da bude blokirana. Omogućavajući krajnjoj tački i fajervolu da dele po- datke o identitetu aplikacije u real- nom vremenu, fajervol može da pre- pozna sav mrežni saobraćaj i IT tim može da povrati kontrolu nad svo- jom mrežom. Sa informacijama u ru- kama, oni mogu poboljšati bezbed- nost blokiranjem malicioznih apli- kacija, istovremeno ubrzavajući po- slovne aplikacije deprioritizacijom neoperativnog saobraćaja. Konačno, mobilni uređaji su baš kao vrata u podatke i sisteme vaše organizaci- je, kao i desktop i laptop računari. Mobilni uređaji putuju sa nama svu- da, povezujući se na široki spe- ktar zaštićenih i nezaštićenih mreža, stavljajući stanje svoje bezbedno- sti pod znak pitanja. Dozvoljavanje kompromitovanim uređajima da pri- stupe mreži povećava rizik od napa- da. S druge strane, bežična mreža ne može da napravi bilo kakvu procenu zdravlja uređaja koji su povezani na nju. Još jednom, Sinhronizovana bez- bednost, ovog puta između mobil- nih i bežičnih rešenja, daje odgovor na problem. Živimo u interkonektovanom sve- tu, a sa skoro polovinom planete koja sada koristi internet samo ćemo biti još povezaniji u godinama koje dolaze. Guranje glave u pesak i na- stavljanje sa fokusom na pojedi- načne point bezbednosne proi- zvode nije odgovor – ne samo što nas ostavlja podložnim pretnjama, to takođe povećava troškove IT bez- bednosti za preduzeće. Umesto opi- ranja konektivnosti, vreme je da se aktivno iskoristi prednost integri- sanog pristupa prelaskom na sajber bezbednost kao sistem. Radeći za- jedno, bezbednosna rešenja mogu da otkriju, analiziraju i automat- ski odgovore na incidente i infek- cije. Ovo smanjuje vreme odgovora i omogućava IT bezbednosti da se preokrene od poslovnog troška na enablera poslovanja. Io Internet ogledalo - specijalno izdanje - DATA