Dari jan-min

خبر های مهم ماه

ماه جنوری سال ۲۰۱۹
جلسه مشورتی با زنان تجارت پیشه تجدید تفاهمنامه با وزارت صنعت و تجارت تحقیق ربع وار اتاق تجارت زنان افغانستان اشتراک شش زن تجارت پیشه افغان در نمایشگاه مد و فیشن ترکیه
·
دیدار معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع از اتاق تجارت زنان افغانستان-‏ زون شمال بازار جوانان متشبث در هرات بانک بین المللی افغانستان ، تمویل کننده پیشگام سال ۲۰۱۹ اتاق تجارت زنان ، چگونه محیط کار را برای کارمندان اناث بهبود می بخشد 7 مصاحبه اختصاصی با رهبری و اعضای اتاق تجارت زنان افغانستان

فعالیت های اتاق تجارت زنان در زون مرکزی-‏ کابل

اتاق تجارت زنان معاونین اناث نواحی شهر و شاروال کابل را میزبانی نمود
هيئت رهبري اتاق تجارت و صنايع زنان افغانستان براي تجليل از مقرري 11 تن معاونين محترم إناث در نواحي شهر كابل با اشتراك شاروال صاحب كابل آقاي شعيب رحيم ومعينان محترم شان به تاریخ 71 جدی 7931 ميزبان ضيافت چاشت بود . رهبري اتاق زنان براي رهبري محترم شاروالي كابل سپاس نامه را براي اقدام نيك شان كه تعداد زنان را درسطح تصميم گيري افزايش دهند و ذريعه تبريك نامه براي 11 تن معاونين محترم اناث نواحي ارزوي موفقيت نمودند . بیایید برای گرفتن نتیجه بهتر همکاری نماییم
# LetsCollaborateforabetterResult
اولین جلسه مشورتی 2019 با اعضای اتاق تجارت زنان
اتاق تجارت زنان افغانستان به تاریخ 42 جدی 1397 شماری از اعضا اتاق را در دفتر مرکزی اتاق جهت مرور دست آورد های سال 2018 و شریک نمودن پالن های سال 2019 میزبانی نمود . این اولین جلسه مشورتی اتاق تجارت زنان با زنان تجارت پیشه در سال‎2019‎ بود . در این جلسه ، دست آورد های سال گذشته مرور گردید و به بعضی از دست آورد های عمده اشاره گردید . زنان تجارت پیشه فرصت این را داشتند تا در این جلسه در مورد پالن های سال 2019 نظریات شان را ارائه نمایند . از آنجاییکه یکی از دست آورد های بزرگ اتاق در سال 2018 اشتراک پنج تجارت زنان در پارک صنعتی میباشد ، از مسئوالن ریاست پارک های صنعتی دعوت گردید تا برای اعضای اتاق درین زمینه
معلومات ارائه نمایند . رئیس پارک های صنعتی ، رئیس انسجام و متخصص پالن های تجارتی پارک صنعتی در این جلسه حضور یافتند و سواالت مرتبط به موضوعات به پارک صنعتی پاسخ ارائه نمودند . در ادامه ، خانم لیزا عبیدی ، معاون تفتیش داخلی غضنفر بانک در مورد بسته خاص قرضه بانو برای اعضای اتاق تجارت زنان معلومات ارائه نمودند . موضوعات چون شرایط قرضه بانو ، دلیل ایجاد این بسته قرضه برای زنان ، مقدار و میعاد قرضه ها ، و موضوعات مرتبط دیگر با اشتراک کنندگان بحث نمودند . اشتراک کنندگان مشکالت که در جریان قرضه ازین بانک داشتند را شریک نمودند و خانم عبیدی در بخش همکاری و تسهیل این پروسه به ایشان وعده سپردند صدای مان را متحد نماییم .
# UnifyingOurVoice