Dari Febuarary-min

فعالیت هاى اتاق تجارت زنان در مرکز

خبر هاى مهم ماه خبرنامه فبروری ۲۰۱۹

اشتراک ۶ زن تجارت پیشھ از کابل ، ھرات و بلخ در کنفرانس و خریداری از دست بافت ھای ھندی نشست ھیئت مدیره و ھیئت مشاورین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نمایشگاه محصولات صادراتی ولایت ھرات بھ ابتکار ریاست صنعت و تجارت ولایت ھرات و اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب ملاقات اعضای اتاق تجارت زنان زون غرب با قنسولگری ایران ملاقات اتاق تجارت زنان در زون شرق با اداره پروموت مصاحبھ ھای اختصاصی اعضا و ھیئت مدیره اتاق تجارت زنان با رسانھ ھا

فعالیت هاى اتاق تجارت زنان در مرکز

اشتراک 6 زن تجارت پیشھ از کابل ، ھرات و بلخ در کنفرانس و خریداری از دست بافت ھای ھندی
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اشتراک 6 زن تجارت پیشه از کابل ، هرات و بلخ در منایشگاه صنایع دستی دیزاین های هندی را از تاریخ 15-18 دلو در شهر گجرات ، هند تسهیل منود . در این منایشگاه زنان تجارت پیشه ای را که در بخش صنایع دستی و لباس فعالیت دارند برای خرید تکه های هندی رفتند تا برای تولیدات شان استفاده منایند . اتاق تجارت زنان از انجمن انکشاف زنان آسیای جنوبی ) SAWDF ( برای حامیت اعضای اتاق تجارت زنان برای اشتراک در این منایشگاه اظهار سپاس می مناید
دومین جلسھ ایجاد اتحادیھ گروپ تولید کنندگان زیورات
دومني جلسه ايجاد اتحاديه گروپ توليد كننده گان زيورات و پروسس كننده گان سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي زنان با ميزباين خانم ناهيد حميدي ريس شركت زيورات شگرف بتاریخ 18 دلو ‎1397‎صورت گرفت . همه اشتراک کنندگان اعضاي اتاق تجارت زنان بودند . در جریان جلسه این موضوع روشن گردید که زنان تجارت پیشه ظرفیت کاری چشمگیری دارند . نسبت مصروفيت همه جلسه در وقت غذاي چاشت تنظيم گرديده بود و تشكر از ميزبانی خانم ناهيد حميدي صداي مارا متحد سازيم # UnifyingOurVoice
سومین جلسھ مشورتی و شبكھ سازي در اتاق تجارت زنان
سومین جلسه مشورتی و شبكه سازي ميان زنان متشبث و با زنان متشبث به تاریخ 18
دلو 1397 در اتاق تجارت زنان دایر گردید . جلسات مشورتی اتاق تجارت زنان به هدف آشنایی زنان متشبث با یکدیگر و با تجارت های شان ، شناخنت زنان دیگر که در عین سکتور فعالیت دارند ، تنظیم زنان تجارت پیشه به اتحادیه ها و گروپ ھای سکتوری و کمیتہ های دادخودهی و به این طریق موفقیت بیشتر ایشان در گرفنت و تکمیل منودن قرارداد های دولتی و فرصت ھا دایر می گردد . دراین جلسه در کنار اعضای اتاق تجارت زنان ، یک تعداد چهره های جدید از 1150 زنان متشبث ثبت بانک معلوماتی اتاق تجارت زنان نیز مشاهده میگردید صداي مارا متحد سازيم # UnifyingOurVoice