Cuvântul lui Dumnezeu despre râul vieţii Cuvântul lui Dumnezeu despre râul vieţii

Acest cuvânt este râul vieţii „Iar de Dumnezeu a fost numit: Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec. În privința aceasta avem mult de vorbit și lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-ați făcut greoi la auzit. Căci voi, care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele dintâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrănește cu lapte este nepriceput în cuvântul dreptății, de vreme ce este prunc. Iar hrana tare este pentru cei desăvârșiți, care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele și răul.” (Evrei.5/10-14) „Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteți să le purtați. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi, pentru că din al Meu va lua și vă va vesti.” (Ioan.16/12-14) „Și mi-a arătat, apoi, râul și apa vieții, limpede cum e cristalul și care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului” (Apoc.22/1) Acest cuvânt este râul vieții Selecție de texte din Cuvântul lui Dumnezeu pe această temă. Am venit și am spus mereu prin cuvintele acestei lucrări: «Ferice celui care nu se va sfărâma de această piatră. Ferice celui ce-și va spăla viața în acest vas», căci piatra este Însuși Domnul, Cel ce locuiește până la sfârșit în acest munte prin cuvintele acestei lu- crări, căci învățătura care va curge prin această lucrare se va ridica în zilele ce vin peste vârfu- rile munților, ca să curgă noroadele înspre acest râu și să bea din această piatră apă curată și netulburată și să se spele în acest vas, în această învățătură mântuitoare, căci scris este: «Din Sion va ieși legea, și din Ierusalim vor curge râuri de apă vie și curată». Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 23-02-1991 *** Iată, vom așeza piatra de mărturie a cuvântului Meu, care a lucrat și care lucrează până la sfârșitul tainei plinirii sale, și vom scrie pe această piatră numele cel nou al cetății Ieru- salimului cel nou, care se va arăta de la această piatră și din care vor curge râuri de apă vie, pe ale căror laturi vom sădi pomi, și frunzele lor nu se vor veșteji, și fructele din ei nu se vor mai isprăvi, căci lună de lună se vor coace fructe noi, fiindcă pomii vor primi apă din această piatră, iar semințiile pământului se vor hrăni din fructele pomilor, și din frunzele lor vor primi tămăduiri. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu, din 04-06-1991 *** Voiesc să scot deasupra această fântână, ca să fac din izvorul ei izvor de viață și de înviere, care iese din tronul lui Dumnezeu Cuvântul, după Scriptura cea care spune de râul și apa vieții, care izvorăște din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Am această fântână ascunsă, și am pecetluit această taină între servii Mei ca să pot să ajung cu acest izvor până în 1