BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 47

“การคิดนอกกรอบ การคิดที่มีพื้นฐาน ของทฤษฎี และการคิดนำ�เสนอวิธีปฏิบัติ เป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก” ที่นี่สอนให้เราใช้ชีวิตที่ต้องช่วยเหลือตนเอง สอนให้เรารู้จักการคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกกรอบ แต่ไม่ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เราทำ�งานได้ดีและประสบความสำ�เร็จ