BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 45

วิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา Wiboon Leepakpreeda ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท มันเดย์ จำ�กัด Founder & Chief Creative Officer, Monday Co., Ltd. รุ่น 25 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2534 คณะนิเทศศาสตร์ “ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จ�ำ กัด อยู่แค่ในวงครีเอทีฟเท่านั้น มันใช้ได้กับทุกอาชีพ ทุกคน ทุกวัย” บางทีคนขายก๋วยเตี๋ยวที่มีครีเอทีฟ ก็ทำ�ให้ร้านของตัวเองขายได้ดีขึ้น สำ�หรับผมการทำ�งานมันก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งที่ได้เรียน ดังนั้นการที่เราได้เรียนสิ่งที่เราชอบ ได้รักสิ่งที่ชอบ เราก็จะทำ�ในสิ่งที่เราชอบได้ดี Alumni Diamond Hall of Fame