BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 43

วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี Woravit Chailimpamontri
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ President , Government Housing Bank
รุ่น 26 / ปีที่สำาเร็จการศึกษา 2535 คณะบริหารธุรกิจ

“ ประสบการณ์ชีวิตที ่ทรงคุณค่าที ่สุด คือช่วงชีวิตในตอนเรียนมหาวิทยาลัย ”

ผมได้มีประสบการณ์ในการทำางานจริง ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ การศึกษาเป็นการปูพื้นฐานของระบบความคิด และความรู้ ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการทำ�งาน ไม่ว่าจะได้ทำ�งานตรงสายงานที่เรียนมาหรือไม่ แต่ก็ยังสามารถนำ ามาปรับปรุงความคิดในการทำางานได้
Alumni Diamond Hall of Fame
วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี Woravit Chailimpamontri กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ President, Government Housing Bank รุ่น 26 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2535 คณะบริหารธุรกิจ “ประสบ x.,.(.$.c8.".).-H8.%B.-8.%.-x.%¸.b8.(.!.!8..8.$.!8.b8.,.%.-x.*.b8.%..BBx.!8.-.+x.".b8.).!.".-x.).-8.%x.`.&x.%x.+x.&x.`8.(.-x.(.&x.(x.*.,.).-8.%.(.,.)x.,x.('B.'8.(x.a8.%8.bx.(x.-x.&.(.,8.*.&. x.,.(.$.c8.`.&x. x.,.(.%.,x.!.,.&x."8.(.-8.!8.`.&x. .$.,8.%.-x.b8.(.,x.!.`8.&.a.&x.&x.,x. x.*8.-. x.*x.,.+x.(..x.b. x.,.(.*8.-. x.*x.,.`8.&.a.&x. x.,.(.&..x.'.-.bx.&x.$8.,.&x. .+x.!.(.,8.&.&.!8.).,.(x.!8.-8.%8.`x.)x.,8.!8.).,.(x.(..x.bB.".-.b8.!."8.,8.(x.-x.'8.)x.+x.(.b8.,.!.(x.,. x.`.&x. x.,.(.%.,x.!.,.&H8.a8.(x.b8.).b8.,."8.,8.a8.%8.bx.%.,x.!.,.&x.%x.(.!.*.,.(.!.,.&x.%.-x.b8.`8.(.-x.(.&x.(x.,.*.(.-.+x.a8.(x.b.`x.%x.b8. x.a.(.,x.!.*.,.(x.,.(.%.&x.,x.(x.,.&.(.,x.&.&.(..8.!.!8.).,.(x.!8.-8.%8.`.&x. x.,.(.%.,x.!.,.&x.a8.%8.bB[[[HX[[ۙ[و[YB