BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 38

ภาณุเดช วัฒนสุชาติ Bhanudej Vatanasuchart นักแสดงและผู้อำ�นวยการสร้าง บริษัท เงาะถอดรูป จำ�กัด Actor and Production Designer รุ่น 24 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2533 คณะนิเทศศาสตร์ “วิธีคิดของแต่ละคน มันไม่มีทางเหมือนกัน” แต่ถ้าเราสามารถนำ�วิธีคิดของเราออกมานำ�เสนอให้คนเห็นแล้ว รู้สึกว่ามันพิเศษ น่าชื่นชมและทำ�ให้คนเหล่านั้น Follow ตามเรามาได้ นี่แหละคือความสำ�เร็จของความคิดที่แตกต่าง และหากเราทำ�มันออกมาให้ชัดเจนและบริหารมันได้ จะทำ�ให้คู่แข่งของเราน้อยลง และนี่แหละจะเป็นวิธีที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จได้อย่างรวดเร็วและไม่เหมือนกับใคร