BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 37

“สถาบันการศึกษาก็เหมือนสปริงบอร์ด ที่จะส่งเราให้ขึ้นไปสู่อนาคตที่สดใส” เพราะสถาบันการศึกษาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานของการดำ�เนินชีวิต ซึ่งทำ�ให้ต้องมีวิชาที่หลากหลาย และจะต้องทำ�ให้เราได้รับความรู้ เมื่อนั้นเราก็จะทราบว่าเรามีศักยภาพตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือไม่ และเมื่อเรารู้ ก็จะทำ�ให้เราประสบความสำ�เร็จได้ในที่สุด