BU Present BU ALUMNI Diamond Hall of Fame - Page 36

เพ็ญสุดา ไพรอร่าม Pensuda Priaram ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Chairman of The Tat Board of Directors Tourism Authority of Thailand รุ่น 8 / ปีที่สำ�เร็จการศึกษา 2517 คณะบัญชี Alumni Diamond Hall of Fame